การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์ (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 21/2726/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.ภาพรวมหน้าที่ของฝ่าย/แผนกการเงิน

2.หน้าที่ของแผนกการเงินของบริษัทมหาชนกับบริษัทขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างไร

3.หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร

4.ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานของแคชเชียร์

5.การทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินอย่างไร

6.ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคุญมีอะไรบ้าง

7.การทุจริตทางการเงินที่สำคัญและการป้องกันควรทำอย่างไร

8.การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance)และการควบคุมภายในอย่างไร

9.คุณสมบัติของและความผิดชอบของของแคชเชียร์คืออะไร

10.ระบบงานระบบเอกสารและการควบคุมภายในของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน ให้สอดคล้อง
และถูกต้องตามมาตรฐานของกรรมสรรพากร

11.จุดสำคัญในการออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

12.รูปแบบของการรับเงินและการควบคุมภายในที่สำคัญ
- การรับเงินจากการขายเงินสด
- การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
- การรับชำระเงินท่างไปรษณีย์
- การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน
- การรับชำระเงินสดโดยลูกค้ามาชำระเอง
- การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร
- การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
- การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเตอร์เน็ต
- การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ

13.การควบคุมภายในการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการทุจริต จ่ายผิด จ่ายไม่ตรง

14 รูปแบบของการจ่ายเงินที่รัดกุมและปลอดภัยสำหรับกิจการ
- วิธีการ
- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ใครคือคนที่ต้องถือเงิน

15.การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า

16.ปัญหาและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17.ความสำคัญในการจัดทำกระทบยอดบัญชีธนาคาร

18.สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของแคชเชียร์

19.กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์

20.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิ ไอเดิ้ล เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba