กลยุทธ์การสร้างระบบงานบัญชีแบบครบวงจร และง่ายต่อการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบงานในยุค 4.0

รหัสหลักสูตร : 21/2116

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานและการควบคุมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้บุคคลากรเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและกำกับดูและกิจการที่ดี บุคคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการวางระบบและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองการใช้งานของกิจการและพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตในยุค 4.0

1. ความสำคัญและความจำเป็นของการสร้างระบบงานบัญชีและทิศทางการเตรียมความพร้อมในระบบงานบัญชีเพื่อรองรับยุค 4.0

2. วงจรบัญชีและโครงการสร้างของระบบงานบัญชีเบื้องต้นที่สำคัญ

- วงจรธุรกิจ (Business Work Flow) และวงจรรายได้

- วงจรธุรกิจ (Business Work Flow) และวงจรงานจัดซื้อ

- วงจรธุรกิจ (Business Work Flow) และวงจรการผลิตสินค้า

- วงจรธุรกิจ (Business Work Flow) และวงจรงานการเงิน

3. การวางระบบของวงจรรายได้และการบริหารลูกหนี้

- กระบวนการ ผังงาน และระบบเอกสาร

- ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ

- การบริหารลูกหนี้

4. การวางระบบงานจัดซื้อและค่าใช้จ่ายและการเตรียมรับยุค 4.0

- กระบวนการ ผังงาน และระบบเอกสาร

- ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญรวมถึงการควบคุมเฉพาะระบบงาน(Application controls)

- การใช้งบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

- ปัญหาและอุปสรรคของงานจัดซื้อและค่าใช้จ่ายหรือกรณีศึกษา

5. การวางระบบการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง

- การวางระบบการผลิต

- การบริหารสินค้าคงคลัง

- ปัญหาในการควบคุมต้นทุนและสินค้าคงคลัง

- การบริหารและการควบคุมดูแลทรัพย์สิน

6. การวางระบบบริหารการเงินและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0

- การวางระบบงานการเงินและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

- การจัดทำงบประมาณทางการเงิน

- การวิเคราะห์ทางการเงิน

- การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

- ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ

7. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีมาช่วยในงาน

8. ข้อควรพิจารณาในการควบคุมสำหรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีมาใช้

9. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการเงิน Cash Management Tools

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba