เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา

รหัสหลักสูตร : 21/3503

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• ผลกระทบของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ และกฎหมายการค้ำประกัน
• การดำเนินการทางกฎหมายกับ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เป็นการติดตามหนี้ก่อนฟ้องร้องคดี
• เทคนิคการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อให้ เครดิตการค้า
• สําหรับนักบัญชีเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และ วิธีจำหน่ายหนี้สูญ เพื่อช่วยในการลงบัญชี
• การแปลงหนี้ใหม่ และการประนีประนอมหนี้

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อให้เครดิตทางการค้า
• บุคคลธรรมดา
• ห้างหุ้นส่วนสามัญ
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
• ห้างหุ้นส่วนจำกัด
• บริษัทจำกัด

2. การทำสัญญาผูกพันลูกหนี้อย่างรัดกุมและชอบด้วยกฎหมาย (ผู้ไม่รู้กฎหมายก็เข้าใจง่าย)
• ข้อพิจารณาในการกำหนดตัวลูกหนี้ก่อนทำสัญญา
• รายการสำคัญที่ควรมีในสัญญา
• ข้อควรระวังในการทำสัญญา
• การเพิ่มหลักประกันในสัญญา
• การลงนามในสัญญา
• เทคนิคการมอบอำนาจ
• อากรแสตมป์กับสัญญา
• ข้อควรระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องหนี้ “มูลหนี้” สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้
• เทคนิคการเพิ่มลูกหนี้ทางการค้า

3. การดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้
• การดำเนินการเมื่อถึงกำหนดการชำระ “หนี้”
• ความสำคัญของ “การผิดนัด” และ “การผิดเวลาชำระหนี้” ที่มีผลกระทบทางกฎหมาย
• เทคนิคการออกหนังสือ “ทวงหนี้”
• การรวบรวมเอกสารหลักฐานและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเรียกร้องให้ “ชำระหนี้”

4. เทคนิคการทวงหนี้ประเภทต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดในการ “ติดตามหนี้”
• เทคนิคการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้
• เทคนิคการรับโอนหนี้
• เทคนิคการหักหนี้
• เทคนิคการรับสภาพหนี้
• เทคนิคการจำหน่ายหนี้สูญ
• เทคนิคการแปลงหนี้ใหม่
• เทคนิคการประนีประนอมหนี้

5. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีลูกหนี้ตามสัญญาประเภทต่างๆ หนี้การค้าตามสัญญาซื้อขาย บริการ
เช่า ซื้อ กู้ยืมเงิน และบัตรเครดิต ฯลฯ
• กรณีชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการด้วย “เช็ค” “เช็คค้ำประกัน” แล้วเช็คเด้ง
• เทคนิคการจัดการกับ “ลูกหนี้ประเภทชอบมีปัญหา” หรือ “เจ้าหนี้เจ้าปัญหา”

6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประเภทต่างๆ การฟ้องร้องลูกหนี้ให้
ชำระ หนี้ด้วยตนเอง วิธีการฟ้องร้องและการดำเนินคดีในศาล (การดำเนินคดีมโนสาเร่ตามหลักเกณฑ์แก้ไข)
การดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้ที่มีปัญหาทางใดบ้าง (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เทคนิคการบังคับคดี

7. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba