เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3510

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• สําหรับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ความชำนาญทางกฎหมาย ได้ทราบถึง
วิธีการ “ตรวจสอบ” สัญญาทางธุรกิจในประเด็นที่สำคัญ เพื่อความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
• เจาะลึกประเด็น หลักเกณฑ์ และข้อควรระวังที่สําคัญ ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา จะต้องทราบและต้อง
ระมัดระวัง ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข
• แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบป้องกัน ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านกฎหมาย และความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ทางธุรกิจ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
• ความหมายของนิติกรรมสัญญาและสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจ
และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐาน ความรู้ ความชำนาญทางกฎหมาย ควรทราบ
• คุณสมบัติของผู้ร่างสัญญาธุรกิจ จะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ อย่างไร?

2. ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนการร่างสัญญาธุรกิจ
• รูปแบบและประเภทของสัญญาในการทำธุรกิจ
• การทำสัญญาร่วมกับแยกสัญญา ผลการบังคับตามสัญญา และผลกระทบทางภาระภาษี
•  ผู้มีหน้าที่ร่างสัญญา ผู้มีหน้าที่เก็บสัญญา และระยะเวลาในการเก็บสัญญา 
• ภาษาและถ้อยคำภาษา ที่ใช้ในการร่างสัญญา
• ข้อควรระวัง เมื่อข้อเท็จจริงกับสัญญาขัดแย้งกัน
• การแสดงเจตนาในการทำสัญญา
• เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา

3. รายละเอียดของเนื้อหา (Content / Context) และสาระสำคัญของสัญญา ในการตรวจสอบ
สัญญาธุรกิจให้ถูกต้อง และรัดกุมตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ (Specific terms and conditions)
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (General terms and conditions / Standard clauses) 
• รายละเอียดส่วนที่เป็นบทลงท้าย (Execution) 

4. ข้อควรระวังและการตรวจสอบในการลงนามในการทำสัญญาธุรกิจ
• ผู้ใด? เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในการทำสัญญา “ลายเซ็น” อำนาจความรับผิดชอบ มีผลบังคับ
ใช้ทางกฎหมาย
• ตัวอย่าง ผู้ลงนามในสัญญาที่ทำให้ไม่มีผลบังคับ
• การตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา เพื่อให้ผูกมัดคู่สัญญา
• รูปรอย “ตราประทับ” ที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
•  การมอบอำนาจ ในการทำสัญญา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา “การแก้ไขสัญญา” ที่ถูกต้องและรัดกุมทางกฎหมาย
• กรณี ขีด ฆ่า สัญญา เซ็นชื่อกำกับ
• การได้รับความยินยอม
• การแสดงเจตนา
• ผลบังคับท่ีเกิดขึ้นหลังจาก “การแก้ไข”
• ข้อตกลงที่ดำเนินการแก้ไข มีผลบังคับเมื่อใด
• เทคนิคการตรวจสอบสัญญาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบสำหรับผู้บริหาร
• อย่างไรถือเป็น “สัญญาไม่เป็นธรรม” และใช้บังคับคู่สัญญาได้หรือไม่ได้ 
• อากรแสตมป์ ฯลฯ 

6. ภาษีอากรที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับการร่างสัญญา
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• อากรแสตมป์
• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba