Dashboard Power BI Desktop เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/5105

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  • วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ผ่านเครื่องมือ Intelligent/Dashboard
  • เปลี่ยนมุมมองการนำเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย BI Desktop
  • สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ด้วยการนำเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวเลข

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล
2. ความหมายของ Dashboard
3. เครื่องมือในการสร้าง Business Intelligent / Dashboard และมุมมองของ Dashboard
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Power BI Desktop (Free Version)
• ภาพรวมของ Power BI Desktop เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
• การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service และการเชื่อมต่อ Software As Service ผ่าน Power BI
• การติดตั้ง Power BI Desktop ความต้องการของระบบ
5. การนำเข้าข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล
6. การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation) สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เปลี่ยน Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล, Pivot Columns, หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น
7. จัดรูปแบบข้อมูล หรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
8. จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)
9. การสร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเค้าโครงหน้า และสีสันให้สวยงาม
10. การใช้งาน Power BI Service
• นำหน้ารายงานที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service
• สามารถตั้งเวลาให้รีเฟรชข้อมูลในรายงานใหม่ได้
• สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่น ๆ ได้
• สืบค้นข้อมูลบน Dashboard รวมทั้งการดู Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
11. เปรียบเทียบ Excel Power BI และ Power BI Desktop
12. Case Studies

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba