โครงการอบรม Smart Tax Manager การเป็น ผู้จัดการภาษีคุณภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/8210

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 37,450 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 39,590 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรโครงการอบรม Smart Tax Manager การเป็นผู้จัดการภาษีคุณภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้
• เข้าใจโครงสร้างภาษีตามประมวลรัษฎากร เพื่อต่อยอดไปสู่การวางแผนภาษี
• ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางภาษีในยุค 4.0 เพื่อสามารถนำไปใช้ในกิจการได้ไม่ตกเทรน
• เป็นหลักสูตรทางภาษีที่กระชับที่สุด คุณจะเข้าใจภาษีได้ภายใน 5 วันโดยวิทยากรระดับประเทศ
• หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ที่ต้องบริหารภาษีอากร นักกฎหมาย
• ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อาจารย์ชุมพร เสนไสย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ถนอม เกตุเอม และอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

Modul 1 รู้จักโครงสร้างภาษีเข้าใจโครงสร้างองค์กร
• ปรับมุมมองสะท้อนแนวคิดด้านภาษีเพื่อก้าวสู่ Smart Tax Manager
• ทักษะพิเศษที่ต้องมี
• บทบาทของ Smart Tax Manager ที่จะสร้างประโยชน์จ่อองค์กร
• รู้จักโครงสร้างขององค์กร
• แหล่งที่มารายได้ของธุรกิจ
• Update ความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร
• ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

Modul 2 หัวใจของภาษีที่ Smart Tax Manager และหลักเกณฑ์ทางภาษีที่สำคัญ
• เจาะกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
• การตรวจสอบการรับรู้รายได้
• การตรวจสอบด้านรายจ่าย
• การประมาณการ ภ.ง.ด. 51
• หัวใจของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ความสัมพันธ์ของเงินได้กับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ประเด็นด้านการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36

Modul 3 เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในยุค 4G และก้าวสู่ 5G
• Update การเปลี่ยนแปลงภาษีในยุคดิจิทัล
• การปรับตัวทางธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภาษี
• การเปลี่ยนไปของระบบการสั่งซื้อสินค้า การจ่ายเงิน การออกเอกสารหลักฐานทางบัญชี การเงิน ภาษีอากร
• การเลือกใช้โปรแกรม
• การวางแผนภาษีทั้งทาง online และ offline

Modul 4 หัวใจของภาษีที่ Smart Tax Manager และหลักเกณฑ์ทางภาษีที่สำคัญ
• หัวใจของภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การวางรูปแบบธุรกิจกับการเข้าสู่ระบบ VAT
• กิจการที่ได้รับยกเว้นและไม่ได้รับยกเว้น VAT
• หน้าที่ของกิจการที่เข้าสู่ระบบ VAT
• ความสำคัญของจุดความรับผิด
• หัวใจและการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• มูลเหตุใดบ้างที่ไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
• หัวใจของภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
• การตรวจสอบและเทคนิคการเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร

Modul 5 เทคนิคการทำสัญญาทางภาษีและกฎหมายธุรกิจ การร่างสัญญาที่มีผลบังคับได้
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

• การตรวจร่างสัญญาเพื่อป้องกันการเสียเปรียบลูกค้า
• การดูองค์ประกอบและเงื่อนไขของสัญญา
• จุดที่ต้องระวังจากประเภทสัญญาแต่ละประเภท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 27:30 0:0 27:30

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba