เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562 เรื่องที่นักบัญชีจะต้องศึกษาและพลาดไม่ได้**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8323/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562
เรื่องที่นักบัญชีจะต้องศึกษาและพลาดไม่ได้


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เจาะลึกทุกมาตรา
• นักบัญชี ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ
• ความน่ากลัวของกฎหมายฉบับนี้
• ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายใช้บังคับ
• กรณีที่สรรพากรถือเป็นการทำ Transfer Pricing

วิทยากรโดย อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

หัวข้อสัมมนา

1. ความเป็นมาและการตีความกฎหมาย Transfer Pricing ฉบับใหม่ บังคับใช้ 2562
- ที่มาและพัฒนาการของกฎหมาย ขอบเขตที่มีการแลกเปลี่ยนในขั้นตอนการพิจารณา
- การตีความเนื้อหากฎหมายใหม่สู่วิธีปฏิบัติอย่างไร้ข้อโต้แย้ง

2. ขอบเขตและความเข้าใจในกฎหมายเรื่อง Transfer Pricing ฉบับใหม่
- ลักษณะของบริษัทฯ ที่จะได้รับผลกระทบตามกฎหมายใหม่ ขนาดรายได้และธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
Transfer Pricing
- อำนาจการปรับปรุง รายได้ และรายจ่าย ทั้งกรณีที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้เสียภาษีอากรและของสรรพากร
- การปรับปรุงรายได้รายจ่ายให้สอดคล้องกัน (corresponding adjustment)
- ขอบเขตและกำหนดเวลาเพื่อการขอคืนภาษีจากการปรับปรุงราคาโอน
- รายงานที่จะต้องจัดทำพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เอกสารพิสูจน์ราคาตลาดที่ต้องจัดทำตามกฎหมายและอายุความในการตรวจสอบ
- โทษปรับกรณีไม่จัดทำรายงานหรือเอกสารพิสูจน์ราคาตลาดหรือจัดทำไม่ถูกต้อง

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเครือตามกฎหมายเรื่องการกำหนดราคาโอน
- กรณีศึกษาตัวอย่างการถือหุ้นรูปแบบต่างๆ

4. ศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายลูกของ Transfer Pricing ฉบับใหม่
- กฎกระทรวงกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสาร

• บุคคลที่ได้รับยกเว้น
- ลักษณะของเอกสาร รายงานที่ยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 , Masterfile , Localfile

5. กฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดทำ Country by Country Report
- ผู้มีหน้าที่จัดทำ
- ลักษณะของเอกสาร
- กำหนดเวลายื่น และโทษปรับ

6. ตัวอย่างกรณีศึกษา
- ประเด็นทางบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกรณีมีการปรับปรุงราคาโอน
- รูปแบบสัญญาในการปรับปรุงกำไรเพิ่มขึ้น หรือลดลง
- เงื่อนไขการบันทึกบัญชีในทาง Transfer Pricing
- การจัดทำงบการเงินและแบบแสดงรายการเสียภาษีสำหรับรายการที่ปรับปรุง
- Workshop การปรับราคา การร่างสัญญา การบันทึกบัญชี

7. โทษเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
- เบี้ยปรับ
- เงินเพิ่ม

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba