โครงการอบรมภาษีอากรสำหรับเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2562)**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 16,050 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 17,120 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรโครงการอบรมภาษีอากรสำหรับเจ้าของกิจการรุ่นใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 16.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 16.30 ชม.

 

ภาษี คือ หน้าที่ที่ประชาชนที่มีรายได้ทุกคนต้องเสียให้กับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องของภาษีอากรยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ต้องรู้จักการเสียภาษี การวางแผนภาษีและวิธีการยื่นแบบต่างๆ เพื่อจะได้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีให้มีความเข้าใจเรื่องของภาษีมากขึ้น
และเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ถนอม เกตุเอม

หัวข้อสัมมนา

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

Module 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

1. สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทราบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ประเภทเงินได้พีงประเมิน
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้นและเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
- สิ่งที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้
- อัตราการเสียภาษี
- วิธีการคำนวณภาษี
2. ความแตกต่างของประเภทเงินได้ที่เจ้าของกิจการต้องทราบเพื่อการวางแผนภาษี
3. การวางแผนภาษีจากประเภทเงินได้
4. การวางแผนภาษีจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
5. Workshop การกรอกแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

Module 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

1. สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทราบเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคล
3. อัตราภาษีที่ต้องเสียในปัจจุบัน
4. อย่างไรเรียกว่ารายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือรายได้ยกเว้นภาษี
5. รายจ่ายต้องห้ามที่เจ้าของกิจการต้องทราบ
6. แบบภาษีที่เสียในส่วนนิติบุคคลที่เจ้าของกิจการต้องทราบ
7. การวางแผนภาษีของนิติบุคคลที่เจ้าของกิจการต้องทราบ

Module 3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทราบ
1. เมื่อใดที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละอัตราใช้ในกรณีใดบ้าง
3. กรณียกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมีกรณีใดบ้าง
4. การนำส่งแบบในการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ละแบบ
5. บทลงโทษ

Module 4 ประเด็นด้านการใช้สำนักงานบัญชีเป็นผู้เสียภาษีให้
1. ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีต้อง Check เรื่องอะไรบ้าง
2. กรณีสำนักงานบัญชีีขอเอกสารจะต้องทำอย่างไร
3. กรณีสำนักงานบัญชีแนะนำให้ใช้เอกสารเท็จเพื่อจะได้ขอคืนภาษีได้เพิ่มขึ้นต้องทำตามหรือไม่และโทษของ
การใช้เอกสารเท็จ
4. วิธีตรวจสอบว่าสำนักงานบัญชีทำถูกต้องหรือไม่มีวิธีอย่างไร
5. วิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

Module 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทรา

1. ทำไมต้องเสียหรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บจากอะไรได้บ้าง
3. กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมุลค่าเพิ่ม
4. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. การออกใบกำกับภาษีและรายการในใบกำกับภาษี
6. การขอคืนภาษีกรณีขอคืนได้และกรณีขอคืนไม่ได้
7. บทลงโทษกรณีไม่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งขาดหรือขอคืนภาษีเกิน

Module 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. ธุรกิจที่ต้องเสียหรือยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. วิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บอย่างไร
3. อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. กรณีขายอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไรมีหลักเกณฑ์ในการยกเว้นไม่ต้องเสียหรือไม่
5. บทลงโทษกรณีไม่เสีย ไม่นำส่ง
• อากรแสตมป์
1. อากรแสตมป์เสียอย่างไรและวิธีการเสีย
2. สัญญาที่ต้องติดอากรแสตมป์มีลักษณะอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 16:3 0.00 0.00 0.00 16.05

วิทยากร

ดร.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ถนอม เกตุเอม

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba