การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (หลักสูตรใหม่ 2562)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5138

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ระบบ
การจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 9001:2015ต้องทำอย่างไร?
• เรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร
• ยกระดับความพึงพอใจลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจตามมาตรฐาน

วิทยากรโดย อ.ปาณิสรา อัครเดชาวุธ

หัวข้อสัมมนา

1. ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่มีต่อองค์กร

2. การเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

3. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

4. ข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015
4.1 บริบทขององค์กร (Context of the organization)
- การกําหนดขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพ
- ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ
4.2 ความเป็นผู้นํา (Leadership)
- บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ในองค์กร
4.3 การวางแผน (Planning)
- วัตถุประสงค์คุณภาพและการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์
- การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
4.4 การสนับสนุน (Support)
- ทรัพยากร
- ความสามารถ
- ความตระหนัก
- การสื่อสาร
- เอกสารสารสนเทศ
4.5 การดําเนินงาน (Operation)
- การวางแผนและการควบคุมการดําเนินงาน
- ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
- การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ให้บริการภายนอก
- การผลิตและการให้บริการ
- การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
- การควบคุมผลที่ได้ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด
4.6 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
- การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล
4.7 การปรับปรุง (Improvement)
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ปาณิสรา อัครเดชาวุธ

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba