เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7208

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ
3. กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา

 

 • ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
 • ทักษะ ผู้นําที่ทําให้ลูกน้องยอมรับ และคนรอบข้างประทับใจ
 • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่นําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย
 • ทักษะการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีพลัง

 

4. องค์ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นํา (Leader Composition) : หลักกระบวนการพัฒนาทักษะสู่การ เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 

 • Working Smart : ทักษะในการปฏิบัติ จัดการ และบริหารงาน
 • People Smart : ทักษะในเรื่องการบริหารคน
 • Thinking Smart : ทักษะในความคิด วิเคราะห์ และวางแผน
 • System Smart : ทักษะในการวางระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
 • Communication and Co-Operation Smart : ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ การมอบหมายงาน การสอนงาน การจัดการและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการเป็นต้นแบบแก่ผู้ใต้บังคับัญชา

 

5. เทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

ศึกษาทัศนคติและความแตกต่างของบุคคลประเภทต่างๆ

 • มีเหตุผล คิดเชิงบวก มีความสามารถสูง ขยัน มีความมั่นใจในตนเองสูง ขี้สงสัย เงียบ
 • คิดเชิงลบ หุนหันพลันแล่น ถือตนเองเป็นใหญ่ ช่างบ่น
ศิลปะและแนวคิด ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการสร้างแรงบันดาลใจ
 • การสร้างความยอมรับในงาน การกําหนดแผนงานและการมอบหมายงาน
 • การสร้างความสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวก
 • ศิลปะการสื่อสาร

 

6. สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องเตรียมความพร้อม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba