Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จ.พระนครศรีอยุธยา)****เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*****

รหัสหลักสูตร : 21/7708/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง
เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

หลักสูตร Excel Advanced นี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานอยู่แล้ว แต่ต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนสูตรคำนวณต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับงานจริงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานฐานข้อมูลบุคลากร, งานบริหารคลังสินค้าคงคลัง, ตลอดจนงานขายและ
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในหลักสูตรนี้ยังกล่าวถึงเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือสำคัญของ Excel เช่น การหาผมรวมย่อย
ของ Subtotals,การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table ฯลฯ รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น การซ่อนสูตรคำนวณ,
การป้องกันการแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์

วิทยากรโดย อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
1. ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล
2. การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database System)
3. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
4. ประโยชน์ของฐานข้อมูล

2. การสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย MS Excel
1. การสร้างฐานข้อมูลโดยการแปลงข้อมูลจาก Text File เข้ามาเป็น Excel
2. การแปลงข้อมูลที่เป็น Report จาก Text File ให้มาเป็น Database
3. การประมวลผลข้อมูลจากฐาน

3. ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล
1. การสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยสูตรและ ฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน
2. การตั้งชื่อช่วงข้อมูลแบบ Dynamic
3. การใช้ SUMPRODUCT เพื่อสรุปข้อมูลแบบมี เงื่อนไขซับซ้อน
4. การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP, HLOOKUP
5. การใช้ฟังก์ชัน INDEX, MATCH, OFFSET

4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล
1. การจัดเรียงลำดับข้อมูล (Sort)
2. การเรียงลำดับข้อมูลแบบง่ายและแบบซับซ้อน
3. การคัดกรองข้อมูล (Auto Filter) อย่างง่ายและ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
4. การคัดกรองข้อมูลแบบซับซ้อน (Advance Filter) และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5. การหาผลรวมย่อย (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์และ จัดสร้างรายงานอย่างง่าย

5. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ตาราง Pivot Table
1. ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในตาราง Pivot Table
2. การคำนวณและวิธีการกำหนดฟังก์ชันภายในตาราง Pivot Table
3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข (Format cell) ใน ตาราง Pivot Table
4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน (AutoFormat)
5. การปรับแต่งขอบเขตข้อมูล
6. การสร้าง Pivot Chart เพื่อสรุปข้อมูลจากตาราง Pivot Table
7. การใช้ Slicer เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในตาราง Pivot Table แบบรวดเร็ว
8. การออกแบบ Dashboard ด้วย Pivot Table และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

6. การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล
1. การกำหนดรหัสผ่านและป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีท
2. การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดไฟล์
3. การยกเลิกการป้องกัน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba