เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

รหัสหลักสูตร : 21/7253

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนํามาซึ่งความสําเร็จ” ขั้นตอนเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ําเสียง และอากัปกิริยาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อสิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรน้ีเพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจนเทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และน่าประทับใจ

Module 1 :

1. ความหมายความสําคัญของการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ
2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ
3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
4. วิธีการสังเกตประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ
6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร
7. ลักษณะของภาษาหรือคําวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า และการเลือกคําพูดเชิงบวก

Module 2 :

1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญยอมรับและทําความเข้าใจก่อนพูดกับลูกค้า
2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ
- การแนะนําตนเอง
- การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ
- การใช้คําพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี
- การตอบสนองต่อความต้องการ
- การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ
- การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า
3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า - การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า
- การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)
- การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้
- จังหวะ น้ําเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร
- การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์ สถานการณ์
- การแนะนําผู้ร่วมสนทนา
- การรับมือกับคําตําหนิ
- การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า
- การอํานวยความสะดวก
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba