สูตรสำเร็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลมือใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/7139

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สูตรสำเร็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลมือใหม่

 • เรียนรู้...โลกการทำงาน Scope งาน HR และ Career Path เพื่อการมองเห็นภาพอนาคตในการทำงาน
 • มุมมอง (Good View) แนวคิดในการทํางาน การพัฒนาตนเอง Self-Development และมาตรฐาน การทำงานจะต้องดำเนินการอย่างไร?
 • การสร้างทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการปรับไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับอาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคล Right Attitude
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added ในงาน HR เพื่อให้ผู้บริหารประทับใจ ในความรู้ความสามารถ ในงาน HR อย่างแท้จริง
 • สร้างบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลที่ดีมีจรรยาบรรณ มีคุณค่าสู่สังคม Good Man Good Society
 • บุคคลที่มีงานอื่นต้องปฏิบัติอยู่ แล้วหากแต่ได้รับการมอบหมายให้ทำงานด้านการบริหารงานบุคคล Job Assigned จะต้องปฏิบัติอย่างไร
หัวข้อสัมมนา


1) Scope งาน HR
 • บทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
 • Career Path ของงานด้าน HR
 • มุมมองที่ดี (Good view) และแนวคิดในการทำงาน การสร้างทัศนคติและทิศทางที่ถูกต้องกับงานด้านบุคคล (Right Attitude)
2)สมรรถนะ Competency ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ
 • ความรู้ Knowledge
 • ทักษะ Skills
 • คุณลักษณะ Attribute
3) บทบาทหน้าที่การวางตัว และความคาดหวังในการทำงานที่ต้องระลึกไว้เพื่อให้การทำงานไม่เกิดความขัด แย้งรักษาภาพพจน์บริษัท และผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ
4) ความรู้เครื่องมือ ทฤษฎีที่ต้องรู้และเข้าใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดความเป็นมืออาชีพ Professional
 • จรรยาบรรณ
 • ขอบเขตหน้าที่ ภารกิจของการบริหารงานบุคคล
 • มาตรฐานการทำงาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานการบริหารงานบุคคล KPIs
 • เครื่องมือ ทฤษฎีต่าง ๆ ในการทำงาน
 • โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล
5)สถานการณ์ที่จะต้องพบตลอดการทำงาน และแนวทางการแก้ปัญหา
 • ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 • ผู้ใช้บริการ
 • นโยบายบริษัท
 • ปริมาณและลักษณะงาน
 • ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำงาน
6)แนวทางการพัฒนาตนเอง (Self-Development) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในงาน HR
7)การบริหารงานบุคคลที่ดีมีจรรยาบรรณ มีคุณค่าสูสังคม Good Man Good Society 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba