LABOUR LAW 4.0 กฎหมายแรงงาน ยุค 4.0 เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3440

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


LABOUR LAW 4.0 กฎหมายแรงงาน ยุค 4.0
เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะก้าวสู่ยุค 4.0 ผู้นำองค์กรต้องมีความ จำเป็นอย่างยิ่งในการผสมผสานพนักงาน
2 กลุ่ม คือDigital Immigrant คือ กลุ่มที่ไม่ได้เกิดและเติบโตมาพร้อมๆ กับเทคโนโลยี แบบ Digital
และอีกกลุ่มคือDigital Native คือ พนักงานที่อายุต่ำ กว่า 35 ลงไป ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับยุค Digital ซึ่งทุก
สถานประกอบ การจะต้องมีคน 2 กลุ่มนี้ทำงานร่วมกัน
• การนำและใช้กฎหมายแรงงานกับการบริหารในแบบ 4.0 จึงต้องเน้นความรวดเร็ว ยืดหยุ่น สร้าง สรรค์แม่นยำ
เข้าใจการนำไปใช้สามารถอ้างอิงสอบกลับที่มาที่ไปได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการ ใช้ Big Dataให้เป็น
ประโยชน์และคุ้มค่า
• กฎหมายมีการปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนไวขึ้น กฎหมายต่างๆ มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น รูปแบบทางหนีทีไล่
ของลูกจ้างมีหลาก หลายช่องทาง มีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้น หากไม่เตรียมรับมือในยุค 4.0 องค์กรของท่านอาจพบว่า
สิ่งที่เป็นระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติ กฎข้อบังคับการทำงานที่มีอยู่อาจล้าสมัยไม่รองรับกฎหมายแรงงาน 4.0
อีกต่อไปแล้วก็เป็นได้เมื่อถึงตอนนั้นท่านจะไม่สามารถ บริหารจัดการลูกจ้างของท่านให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ได้เลย

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายแรงงาน ยุค 4.0 แนวคิดพื้นฐาน และการนำจิ๊กซอว์การบริหาร ภายในองค์กร (HRM ,HRD, OD ,
Management System,Strategic Plan ,Policy เป็นต้น) มาเชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานเพื่อนำไป
ปรับใช้ในทางปฏิบัติภายในองค์กร

2. สภาพการจ้าง และ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร ไม่ปฏิบัติตามได้หรือไม่
• มีโทษทางอาญาถึงจำคุกด้วยหรือไม่
• เราสามารถนำสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่างๆ มาลงไว้ ในระบบ Intranetสื่ออิเล็คทรอนิคส์
ขององค์กรเพื่อการสื่อสาร และให้ลูกจ้าง เข้าถึงข้อมูลรวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์สวัสดิการของตนเองได้
หรือไม่ มีขอบเขตการจัดการอย่างไร?
• ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, คู่มือสวัสดิการ, คู่มือพนักงาน Work Instructions, Job Description,
ประกาศ, คำสั่ง แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

3. ภาษาที่ใช้สื่อสาร ทำข้อตกลง สัญญาจ้างต้องใช้ภาษาใด? หากมีการจ้างลูกจ้าง ต่างด้าวจะทำอย่างไร?

4. การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทำได้หรือไม่เพียงใด
• ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และประเภทใดไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เลย
• ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง สามารถประกาศผ่าน website Intranet Internet SocialNetwork ต่างๆ
เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้น ได้หรือไม่

5. สิทธิฝ่ายจัดการสำคัญอย่างไร? ในการบริหารจัดการ ศาลรับรองอำนาจนายจ้าง หรือสิทธิฝ่ายจัดการแค่ไหน
• นายจ้างสามารถนำนโยบาย คำสั่งทางการบริหาร ประกาศที่นายจ้างกำหนด ขึ้นชี้แจง และเวียนให้ลูกจ้างทราบ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำได้หรือไม่

6. สัญญาจ้างแรงงานแต่ละประเภทการจ้าง หากมีการนำและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใน การจ้างแรงงานแต่ละประเภท
โดยให้ดึงข้อมูลเชื่อมโยงกับการสมัครงาน (ราย ละเอียดและข้อมูลผู้สมัคร) การสัมภาษณ์ผลการสัมภาษณ์
การประเมินผลทดลอง งาน เอกสารข้อมูลประวัติลูกจ้างที่สแกนไว้ในระบบอิเล็คทรอนิกส์มีผลทาง กฎหมายหรือ
ไม่อย่างไร? และใช้ในศาลแรงงาน ทำให้ศาลเชื่อและรับฟังพยาน หลักฐานได้หรือไม่

7. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างในกรณีต่างๆ เช่น เลิกจ้าง ลาออก ปลดออก ไล่ออกฯ ระเบียบข้อบังคับ
การทำงานของนายจ้างกำหนดให้จะต้องใช้ แบบฟอร์ม (เอกสาร) ในรูปแบบที่นายจ้างกำหนดเท่านั้น
• กรณีลูกจ้างลาออกโดยการส่งข้อความผ่านทาง Line โพสต์บน Facebook หรือ Facebook Messenger ไปยัง
ผู้บังคับบัญชา มีผลบังคับใช้ได้หรือไม่
• การเลิกสัญญา จำเป็นต้องออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ถ้ามีความ จำเป็นจะส่งหนังสือเลิกสัญญาจ้างไป
ทางอีเมล์หรือแนบใน Line หรือ Facebook Messenger ได้หรือไม่ มีผลตามกฎหมายแรงงานอย่างไร?

8. วันหยุด (วันหยุดตามประเพณีวันหยุดประจำสัปดาห์) วันลาที่กฎหมายกำหนด และที่นายจ้างกำหนดให้นอกเหนือ
กฎหมายแรงงานนั้น นายจ้างสามารถกำหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการได้โดยอิสระ ซึ่งในการขออนุญาตหยุดหรือ
ลางานของ ลูกจ้าง การให้ความเห็นชอบ
• ประเด็นการลาผ่าน E-mail, Line (ส่วนตัว, กลุ่ม), SMS, ลา On line, ทางโทรศัพท์, บอกเพื่อนร่วมงาน
แต่ไม่ได้บอกหัวหน้างาน มีผลอย่างไร?
• กรณีไม่ให้พนักงานใช้สิทธิลา สามารถทำได้หรือไม่และมีผลทางกฎหมาย อย่างไร?
• การลาที่หัวหน้าไม่เซ็นอนุมัติถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
• การอนุมัติการหยุด/ลาของนายจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ที่นายจ้างนำมาใช้นั้น มีผลทาง
กฎหมายหรือไม่เพียงใด จำเป็นต้อง ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
• หากโปรแกรมกำหนดให้ผู้อนุมัติมีมากกว่า 1 คน จะถือผลการอนุมัติของใครจึง สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

9. การบอกกล่าวล่วงหน้าผ่าน Smart Phone และสื่อสังคมออนไลน์มีวิธีการ อย่างไร ที่กฎหมายแรงงานให้การรับรอง
และถือเป็นการบอกกล่าวเป็น หนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) หรือไม่อย่างไร

10.ข้อยกว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายชดเชย และ ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
ด้วยนั้นคืออะไร

11.ประเด็นเกี่ยวกับวินัยลงโทษของพนักงาน กรณีให้ Social Media ในรูป แบบต่างๆ กรณีลูกจ้าง Check in หรือ
โพสต์ข้อความต่างๆ มีผลอย่างไร?
• แสดงความรู้สึกที่ไม่เหมาะสม
• ตำหนิด่าทอบริษัท หัวหน้างาน เพื่อร่วมงาน
• ใช้ข้อความไม่สุภาพ
• ทะเลาะวิวาทผ่าน Social Media

12.Hardware Software ระบบบันทึกเวลาการทำงาน สถิติการหยุด การลา งาน การนำกล้องวงจรปิดมาใช้ใน
การบริหารจัดการ กฎหมายแรงงาน อนุญาตให้ทำได้แค่ไหนเพียงใดที่ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

13.การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรวจสอบการกระทำความผิดทางวินัย และใช้ในการลงโทษทางวินัย
ลูกจ้างนั้นทำได้หรือไม่เพียงใด

14.การดึงข้อมูลลูกจ้างจากอีเมล์ขององค์กรมาใช้ในการสอบสวนการกระ ทำความผิดและตรวจจับพฤติกรรม
ลูกจ้างสามารถทำได้หรือไม่

15.การนำอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพมาใช้ในการสอบสวนทางวินัย การมา ปฏิบัติงาน การขาดงานเป็น
การกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างหรือ ไม่เพียงใด สามารถทำได้หรือไม่

16.การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ลูกจ้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมิน ทัศนคติประเมินจรรยาบรรณ และ
ค้นหาแนวโน้มการกระทำความผิด สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่มีขอบเขตในการพิจารณาการนำมาใช้โดยไม่เกิด
ปัญหาแรงงานและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานอย่างไรบ้าง

17.การแจ้งสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ค่า ตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน
ในวันหยุด โบนัส ฯลฯ กรณีแจ้งผ่าน Smart Phone หรือ Application ที่นายจ้างกำหนด โดยให้ Log in
เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวสำหรับสภาพการจ้างต่างๆ ของลูกจ้าง ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้ Slip เงินเดือน
ทำได้หรือไม่อย่างไร

18.การเข้าถึงข้อมูลโดยลูกจ้างแต่ละคนสามารถตรวจสอบแบบ Real time สำหรับ สถิติการมาทำงาน
การหยุดงาน ขาดงาน ลางาน ผลการประเมิน สถิติทางวินัย/การลงโทษ ฯลฯ ของตนเองได้นั้น มีผลทางกฎหมาย
หรือไม่ เพียงใด ใช้อ้างอิงเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมตามมาตรา 14/1 ของ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ได้หรือไม่

19.หนังสือรับรองการผ่านงานนายจ้างออกให้และส่งไปทางอีเมล์หรือ Social Network ที่ลูกจ้างมีอยู่ถือว่าเป็น
การออกใบสำคัญแสดงการทำงานตาม กฎหมายแล้วหรือไม่

20.ถาม-ตอบ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba