การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมการกรอกแบบภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 21/1644

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI พร้อมการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 • ด่วน!!! ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิ กรณีมี BOI หลายบัตรใช้อย่างไรตามแนวคำพิพากษาฎีกาล่าสุด!
 • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
 • ข้อควรระวัง เมื่อกิจการมีทั้ง BOI และ NON BOI
 • ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ BOI จากการนำเข้าสินค้าและบริการนอกราชอาณาจักร
 • การกรอกแบบ ภ.ง. ด. 50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการ
  กรอกแบบ ภ.ง.ด. 50


โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. ธุรกิจที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน BOI

2. วันเริ่มมีรายได้ที่จะใช้สิทธิประโยชน์และได้รับยกเว้นภาษี

3. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 • รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าตัวอย่างสินค้าทดลองผลิต
 • รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
 • รายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่หมดสภาพ ชำรุด เสียหาย
 • รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผลจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • รายได้จากการชดเชยภาษีอากร
 • รายได้จากการขายเศษซาก ของเสีย ชำรุด เสียหาย
 • รายได้จากการให้เช่า ซื้อขาย ที่ดินของกิจการที่ได้รับBOI

4. หลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการของธุรกิจที่ได้รับBOI

 • ค่าขนส่ง
 • ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 • ค่าติดตั้ง ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

5. ประเด็นปัญหาทางด้านรายจ่ายของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

6. Focus สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

7. Update สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ควรทราบ

8. การยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและการเสียภาษีกรณีมีการจำหน่าย
จ่ายโอนก่อนครบกำหนดในบัตรส่งเสริมต้องเสียVAT และเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือไม่

9. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการที่ได้BOI และกรณีที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

10. ปัญหาการจ่ายเงินปันผล เงินกำไร และการวางแผนให้สอดรับกับปัญหาในการจ่ายเงินปันผลอย่างตรงจุด

11.หลักเกณฑ์ในการหักเงินได้พึงประเมิน 5% นับแต่พ้นกำหนดเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

12.ดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นภาษีของธุรกิจ BOI ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร

13. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญา
ภาษีซ้อนอีกหรือไม่อย่างไร

14. การนำผลขาดทุนสะสมมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ
ธุรกิจที่ได้ BOI สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- Update แนวคำพิพากษาฎีกาล่าสุด สำหรับปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิของกิจการ BOI กรณีมีหลายบัตร
- กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายใบจะใช้สิทธิอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน

15. จุดที่ต้องระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ Non BOI

16. กรณีได้รับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งสิทธิ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ผู้รับต้องนำไป
รวมคำนวณกำไรสุทธิหรือนำไปเสียภาษีสิ้นปีหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

17. หลักเกณฑ์่เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0% พร้อมปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

18. วิธีการกรอกแบบ ภ.ง. ด. 50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย
จากการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

19. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนท้าย

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba