สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1369

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด

 • พร้อม Case Studies ตัวอย่างที่สําคัญๆ
 • Update กฎหมายภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีทุกประเด็นที่นิติบุคคลใช้สิทธิได้ในปี 2562

หัวข้อสัมมนา

1. การเตรียมตัวก่อนการวางแผนภาษี
 • รู้เท่าทันภาระภาษีของกิจการ
 • ทําไมกิจการต้องวางแผนภาษี
2.Update กฎหมายภาษีสรรพากรเพื่อการวางแผนภาษี
3. การวางแผนในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี, ลักษณะการประกอบกิจการจะประกอบกิจการในลักษณะใดให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
 • นำบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
 • การจัดตั้งบริษัทแบบ SMEs
 • ทําธุรกิจในรูป Joint Venture และ Consortium
 • ตั้งบริษัทในเขตปลอดอากร
 • ตั้งบริษัทในประเทศที่ไม่เก็บภาษีหรือเก็บภาษีในอัตราต่ำ
4. การวางแผนภาษีด้านรายได้ จากเกณฑ์ การรับรู้รายได้ของสรรพากร
 • รายได้จากการขาย
 • ขายเงินเชื่อ ผ่อนชําระ (คิดดอกเบี้ยและไม่คิดดอกเบี้ย)
 • รายได้ค่าบริการ งานรับจ้าง งานรับเหมา
 • รายได้จากการขายทรัพย์สินชํารุด
 • รายได้จากการลงทุน (เงินปันผล,กําไรจากการโอนหุ้น, ดอกเบี้ย)
 • รายได้อื่น
 • รายรับล่วงหน้า
5. การวางแผนภาษีจากรายจ่าย
 • จ่ายอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
 • การวางแผนการป้องกันปัญหารายจ่ายต้องห้าม
 • วางแผนด้านเอกสารเมื่อซื้อสินค้าจากบุคคลธรรมดาที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี
 • รายจ่ายส่วนตัว, ให้โดยเสน่หา
 • รายจ่ายในการขายและบริหาร
 • รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้
 • รายจ่ายที่ไม่ได้มีการจ่ายจริง
6. การวางแผนรายจ่ายที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
 • ทําอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้
 • ทําอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
 • วางแผนในการจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการ
 • วางแผนการจ้างผู้สูงอายุ
7. การวางแผนภาษีด้านทรัพย์สินและการคิด ค่าเสื่อมราคา
 • ซื้อทรัพย์สินอย่างไรให้เป็นรายจ่ายทันที
 • เช่าออฟฟิศกับซื้ออาคารเป็นทรัพย์สินแบบใดได้ประโยชน์มากกว่า
 • ประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์จะเช่าซื้อ ซื้อขาด ลีสซิ่งอย่างไรให้ประหยัดภาษี
 • ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมหรือ ซื้อโปรแกรมแยกต่างหาก อย่างใดดีกว่า
 • ประเด็นปัญหาจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุนให้ได้ประโยชน์ทางภาษี จะวางแผนอย่างไร
 • วางแผนการคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษี
8. การวางแผนภาษีกรณีมีสินค้าชํารุด ถูกลักขโมย ตกรุ่นหมดสมัยนิยม
 • ขายต่ำกว่าราคาตลาดทำได้หรือไม่
 • ขายต่ำกว่าทุน สรรพากรจะรับได้หรือไม่
9. การวางแผนภาษีด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนบริการ
10.การวางแผนภาษีจากการส่งเสริมการขาย
 • ความแตกต่าง“การส่งเสริมการขาย”กับ “ค่ารับรอง”
 • ส่งเสริมการขายอย่างไรเพื่อกระตุ้นยอดขายและกิจการลงรายจ่ายได้
 • ข้อควรระวังสําหรับของแจกของแถมช่วงสิ้นปี
11.การวางแผนภาษีจากการบริจาค
 • บริจาคอย่างไรให้ประหยัดภาษี
 • บริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า
12.การวางแผนภาษีที่เกี่ยวกับหนี้สิน
 • การวางแผนภาษีจากการตัดหนี้สูญ ระยะเวลาในการตัดหนี้สูญ
 • ปัญหาการตั้งหนี้สงสัยจะสูญทางบัญชีกับรายจ่ายทางภาษีที่ต้องระวัง
 • ปัญหาได้มีการบวกกลับหนี้สูญไปแล้ว ปีถัดมาได้รับชําระหนี้กลับคืนมาจากลูกนี้ ต้องรับรู้รายได้อีกหรือไม่อย่างไร
13.Case Studies ตัวอย่างการวางแผนภาษีที่กิจการต้องระวัง
14.ประเด็นการตรวจสอบที่ต้องระวัง
 • การทํา Transfer Pricing ระหว่างบริษัทในเครือ
 • การขายต่ำกว่าราคาตลาด
 • การขายต่ำกว่าราคาตลาดแต่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทต่างประเทศต้องระวังเรื่องใดบ้าง
 • ข้อควรระวังในการใช้ทรัพย์สินระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน ยืมใช้ 1 วัน, 7 วัน, มีประเด็นาษีอย่างไร
15.จุดที่ต้องระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด. 51
16.การวางแผนการประมาณการกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีครึ่งปีภ.ง.ด.51
 • เสียภาษีจากกําไรสุทธิจริง หรือเลือกใช้วิธีการประมาณการวิธีไหนดีกว่ากัน
17.การวางแผนการใช้ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
 • กิจการทั่วไป
 • กิจการ BOI และ Non BOI
18.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba