การวางแผนการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน ขั้นสูงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

รหัสหลักสูตร : 21/1352

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน ขั้นสูงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

ทราบหรือไม่!!! อยากเสียภาษีน้อยต้องวางแผนการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
 • Update ประเด็นการหักค่าเสื่อมทรัพย์สินใหม่ที่ซื้อในปี 2562
 • ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ทราบหรือไม่? ถ้าค่าเสื่อมทางบัญชีคิดมากกว่าทางภาษีต้องปรับปรุง
 • ในทางกลับกันถ้าค่าเสื่อมทางบัญชีน้อยกว่าก็ให้หักตามหลักบัญชี
 • ทราบหรือไม่? มีทรัพย์สินบางประเภทสามารถหักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้น
 • ทราบหรืือไม่? การคิดค่าเสื่อมกับการลงรายจ่ายต่างกันอย่างไร
 • ความแตกต่างระหว่าง “ซ่อมแซม” กับ “การลงทุน เปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้น” พิจารณาอย่างไร
 • ทราบหรือไม่? การใช้สิทธิประโยชน์การหักค่าเสื่อมทางภาษีจะประหยัดภาษีมากกว่าครึ่ง
 • เคยหรือไม่? จัดทำกระดาษทำการเปรียบเทียบการหักค่าเสื่อมทางบัญชีกับทางภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

 1. ทรัพย์สินที่จะคิดค่าเสื่อมทางภาษีได้ต้องพิจารณาอย่างไร
 2. ความแตกต่างระหว่าง “ซ่อมแซม” กับ “การลงทุนเปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้น” พิจารณาอย่างไร
 3. การหักค่าเสื่อมอาคารถาวร อาคารชั่วคราว
 4. ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรและหักค่าเสื่อมอย่างไร
 5. ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าต้องหักค่าเสื่อมอย่างไร
 6. ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ สูตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
 7. การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอย่างอื่นอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น
  • อุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีมูลค่าไม่มากจะลงรายจ่ายได้หรือไม่หรือต้องคิดค่าเสื่อม
  • ทรัพย์สินที่แตกหักง่าย เช่น แก้วน้ำ ที่ซื้อมาหลายๆใบ จะหักค่าเสื่อมเป็นกลุ่มได้หรือไม่
 8. การหักค่าสึกหรอประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนา
  • กรณีได้สิทธิหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอเบื้องต้นอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนจะเฉลี่ยตามวันได้หรือไม่
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาต้องมีลักษณะอย่างไร
 9. การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
 10. ปัญหาการหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 11. การหักค่าสึกหรอของอาคารโรงงานและทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรของธุรกิจ SMEs
 12. การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 13. (5 ประเด็น) ปัญหาที่เกิดจากดอกเบี้ยกู้ยืม
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
  • กรณีกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อซื่อทรัพย์สินกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือไม่
  • กรณีทำสัญญากู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นต้องถือเป็นต้นทุนคิดค่าเสื่อมหรือไม่
  • ทำสัญญากู้ยืมแยกเป็น 2 สัญญา สัญญาหนึ่งกู้เพื่อซื้อที่ดิน อีกสัญญาหนึ่งกู้เพื่อก่อสร้างอาคารคิดค่าเสื่อมอย่างไร
  • กรณีกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินหลายประเภทแล้วไม่สามารถแยกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  • กรณีกู้ยืมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการและซื้อทรัพย์สินด้วยจะคิดค่าเสื่อมอย่างไร
 14. การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคากรณีตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือต่ำลงจะหัก ค่าเสื่อมอย่างไร
 15. การวางแผนภาษีจากสิทธิประโยชน์ของทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ
  • การหักค่าเสื่อมเมื่อได้ทรัพย์สินมาร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • การหักค่าเสื่อมทรัพย์สินอย่างอื่นของธุรกิจ SMEs หักอัตราร้อยละ 100% ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 500,000 บาทยังมีอยู่หรือไม่
  • การหักค่าเสื่อมโดยใช้ Double declining balance method ต้องปรับปรุงทางภาษีหรือไม่ อย่างไร
 16. วิธีการเฉลี่ยตามส่วนกรณีที่ได้ทรัพย์สินมาไม่เต็ม 12 เดือนจะเฉลี่ยอย่างไร
 17. มูลค่าซากทางบัญชี ภาษียอมรับหรือไม่
 18. ถ้าค่าเสื่อมทางบัญชีให้หักค่าเสื่อมได้มากกว่าทางภาษี ต้องปรับปรุงหรือไม่
 19. ทรัพย์สินของบริษัทที่มีไว้ใช้ในการประกอบการ ถูกคำสั่งศาลให้ริบเป็นของ แผ่นดินต่อมาศาลมีคำสั่งขายทอดตลาด บริษัทประมูลซื้อคืนมาจะหักค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่
 20. การทำลายทรัพย์สินที่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
  • ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
  • ถ้าทรัพย์สินนั้นยังขายได้แต่บริษัทเลือกที่จะทำลายสรรพากรยอมให้ทำลายหรือไม่
 21. กรณีจะตัดทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินปฎิบัติอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
  • ขาย
  • ทำลาย
  • บริจาค
  • ถ้าขายจะขายในราคา Book Value ได้หรือไม่ (สมมุติเหลือ 1 บาท)
 22. จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำกระดาษทำการเพื่อเปรียบเทียบการหักค่าเสื่อมทางบัญชีกับทางภาษีอากร
 23. จะต้องหักค่าเสื่อมทรัพย์สินอีกหรือไม่ ถ้า
  • เลิกใช้งาน
  • ชำรุด
  • เลิกผลิต
  • เสื่อมคุณภาพ
  • หมดสัมปทาน
  • หมด Line sense
 24. คุณธรรม จริยธรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba