การจัดทำเอกสารประกอบการลงรายจ่ายของกิจการอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ วิธีลงบัญชีและ check list เอกสารรายจ่ายทางภาษี (workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/1384

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำเอกสารประกอบการลงรายจ่ายของกิจการอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ วิธีลงบัญชีและcheck list เอกสารรายจ่ายทางภาษี (workshop)

 • รู้จัก! เข้าใจ! ความต่างของรายจ่ายทางบัญชี กับ รายจ่ายทางภาษี
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
 • WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
 • การป้องกันและวิธีแก้ปัญหารายจ่ายต้องห้าม

หัวข้อสัมมนา

 1. รู้จัก! เข้าใจ! ความต่างของรายจ่ายทางบัญชี กับ รายจ่ายทางภาษี
 2. ผลกระทบต่อกิจการหากเอกสารรายจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
 3. ผลกระทบต่อกิจการหากต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) มีอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร
 4. พิจารณาอย่างไร จะทราบว่า เอกสารรายจ่ายได้ หรือ เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 5. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 6. จุดเปลี่ยนทำให้ รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
 7. อะไรคือรายจ่ายต้องห้าม! การแบ่งประเภทของรายจ่ายต้องห้าม
  • ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยตรง
  • รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา
  • รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง
  • มีทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับกิจการปนกัน
  • จ่ายจริงแต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน
  • รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงิน
  • ความผิดพลาดของเอกสารที่ทำให้ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
 8. ทำอย่างไรให้รายจ่ายของกิจการไม่ถูกบวกกลับ
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
 10. WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้
  • บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขาย
  • ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
  • ซื้อของตลาดสด
  • ซื้อของจากชาวสวน
  • การจ่ายเงินโดยวิธี QR Code หรือโอนเงิน On-line
  • รายจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีบิล
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง Easy Pass
  • ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินไม่สมบูรณ์
  • ค่าน้ำมันรถและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของพนักงาน แต่เอามาใช้ในงานบริษัท
  • ค่าพาหนะ ค่าTaxi ค่าวินมอเตอร์ไซด์ ค่าส่งเอกสาร
  • เงินทดรองจ่าย
  • ค่าแสตมป์ ค่าไปรษณีย์ และอากรแสตมป์
  • ค่าเช่า
  • ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน และไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี/ ใบรับ ที่ไม่มีชื่อบริษัทเป็นผู้จ่าย
  • ค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าที่ไม่ใช่ชื่อกิจการ
  • ค่าโทรศัพท์มือของพนักงานแต่นำมาใช้ในกิจการ
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำบุญเลี้ยงพระ ของบริษัท
  • ค่าปรับตามกฎหมาย กรณีใดลงเป็นรายจ่ายได้ และกรณีใดเป็นรายจ่ายต้องห้าม
  • เงินหรือสิ่งของที่ให้กับพนักงานหรือลูกค้าในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด แต่งงานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช ฯลฯ
  • Sale Promotion ลด แลก แจก แถม ให้ลูกค้าต้องจำเอกสารอย่างไร ไม่ถูกบวกกลับ
  • ใบกำกับภาษีซื้อ พิจารณาอย่างไรขอคืนได้หรือเครดิตภาษีได้
  • ใบกำกับภาษีซื้อต้องห้าม ตรวจสอบวิธีใด
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • ใบกำกับภาษีปลอม ตรวจสอบอย่างไร
 11. การป้องกันและวิธีแก้ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
  • รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวให้โดนเสน่หา
  • รายจ่ายค่าการกุศล
  • ค่ารับรองที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด
  • เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
  • รายจ่ายอื่นมีลักษณะเป็นการลงทุน รายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ทำให้ดีขึ้น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ
  • รายจ่ายที่ไม่มีเอกสารการรับเงิน
  • รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง และรายจ่ายของรอบบัญชีอื่น
  • รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือไม่ใช่รายจ่ายของกิจการ
  • รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • การจ่ายโบนัสพนักงาน/กรรมการ
  • รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
 12. วิธีการลงบัญชี และ CHECK LIST เอกสารรายจ่ายทางภาษี
  • การ CHECK LIST เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
  • รายจ่ายที่เอกสารไม่ครบจะลงบัญชีอย่างไร ทางภาษีต้องบวกกลับหรือไม่
หมายเหตุ : เข้าอบรม 2 ท่าน รับหนังสือเจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ มูลค่า 950 บาท ฟรีทันที!!!
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba