ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1725

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• Update กฎหมายใหม่ 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
• รายจ่าย 2 เท่าของกิจการการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax
• ประเด็นที่ต้องระวัง!!! จากการใช้สิทธิยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ
• ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหัก ณ ที่จ่าย
• National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
• ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง

หัวข้อสัมมนา

Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ
1. นโยบายและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 2562

 • ประเด็นที่ต้องระวังจากการใช้สิทธิยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ
 • ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้
 • รายจ่าย 2 เท่าของกิจการการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax

2. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิ่ม 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
  • กรณีพิเศษที่บริจาคหักได้ 2 เท่า
  • กรณีทั่วไปที่บริจาคหักได้ 1 เท่า
 • สิทธิประโยชน์การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
  • การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
  • กรณีไม่ได้จ้างคนพิการแต่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพระราชบัญญัติ
   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เงินที่นำส่งจะลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 • Update มาตราการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ กับสิทธิประโยชน์นำรายจ่ายค่าจ้างรายวันหักลดหย่อนภาษีในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 1.15 เท่า

3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี

 • รายได้ตามประมวลรัษฎากร
 • รายได้จากการประกอบธุรกิจ
 • รายได้จากการดำเนินงาน
 • การรับรู้รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
 • การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
 • รายได้อื่นๆ

2. รายจ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

 • รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
 • รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
 • รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
 • รายจ่ายต้องห้าม
 • การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
 • การตัดหนี้สูญ
 • รายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่นักบัญชีต้องระวัง เช่น ค่าที่ปรึกษาสูง, ค่าตอบแทนกรรมการที่สูงเกินสมควร
 • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้าลูกค้า

3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพื่อให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

 • กรณีที่ผู้รับเงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
 • กรณีที่มีการจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่


ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร
2. รายได้-รายจ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการออกใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
3. ภาษีซื้อต้องห้ามที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
4. การเฉลี่ยภาษีซื้อ ประเด็นปัญหาและข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ
5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี

 • กรณีผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ไม่บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
  ไม่ถูกสรรพากรเล่นงาน


การหักภาษี ณ ที่จ่าย
1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร, ความเกี่ยวพันของกฎหมายแต่ละเรื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
3. ความรับผิดกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไข

 • ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
2. ระบบ e-Withholding Tax
3. ระบบ e-Filing
4. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี
1. เสียภาษีไม่ถูกต้อง, รายงานไม่ถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดหรือไม่และจำคุกหรือไม่
2. ก่อนเซ็นงบ ผู้ทำบัญชีต้องตรวจอะไรบ้าง
3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
4. ระวัง! สรรพากรเปิด Web เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
5. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba