Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆของพนักงาน 2562 ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคลต้องไม่พลาด (จ.นครราชสีมา) *** เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/1275/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ
ของพนักงาน 2562 ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคลต้องไม่พลาด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• ด่วน!!! Update มาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช่จ่ายในประเทศ
• การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อหนังสือไม่เกิน 15,000 บาท, ค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
หรือคอนโดมิเนียมไม่เกิน 200,000 บาท
• Update ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการหัก ณ ที่จ่าย
• การคํานวณค่าลดหย่อนหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
• เงินได้ประเภทใดบ้างที่สามารถเลือกไม่นํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีสิ้นปีได้
• ขจัดข้อโต้แย้งในการหัก ณ ที่จ่ายพนักงานด้วยแบบ ล.ย.01
• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเร็วจะได้รับเงินคืนเร็วจริงหรือไม่
• สรรพากรขอตรวจเอกสารก่อนคืนเงินภาษี จะมีวิธีรับมือสรรพากรและพนักงานอย่างไร
• วิธีการคํานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีปรับเงินเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, โบนัส ระหว่างปี

วิทยากรโดย อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update การหักลดหย่อน, การหักค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2562
- ค่าฝากครรภ์/ค่าคลอดบุตร 60,000 บาทมีเงื่อนไขอย่างไร
* กรณีที่ตั้งครรภ์ลูกแฝด การใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าคลอดบุตร/ค่าฝากครรภ์ได้ทั้ง 2 คนหรือไม่
* กรณีตั้งครรภ์และเกิดภาวะแท้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝากรรภ์ก่อนหน้านั้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนำมา
ลดหย่อนได้หรือไม่
* กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม การใช้สิทธิลดหย่อนจะต้องหักเงินช่วยเหลือประกันสังคม
ออกจากค่าลดหย่อน 60,000 หรือไม่
- การหักลดหย่อนลูกคนที่ 2
* กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนลูกคนที่ 2 แล้ว ยังสามารถนำบุตรดังกล่าวมาลดหย่อนในส่วนค่าลดหย่อนบุตรได้อีกหรือไม่
* กรณีการลดหย่อนบุตรคนที่ 2 บุตรบุญธรรมใช้สิทลดหย่อนได้หรือไม่
- ท่องเที่ยวเมืองรอง
* บิลใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงแรมในเมืองรองออกให้ ไม่ใช่ใบกำกับภาษีสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้หรือไม่

2. Update ค่าลดหย่อนทางภาษีของบุคคลธรรมดา
- หักลดหย่อนหรือใช้สิทธิทางภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่
- การหักลดหย่อนของพนักงานคำนวณอย่างไรไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายขาดไป
- สมรสระหว่างปี มีบุตรระหว่างปี จะหักลดหย่อนอย่างไร
- กรณีหักลดหย่อนของสามี หรือ ภริยา ถ้าสามีหรือภริยาไม่มีเงินได้จะหักอย่างไร

3. สิ่งที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง
- Update กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การวางแผนด้านรายได้พนักงาน
- อัตราภาษี
- การวางแผนด้านรายจ่ายบริษัท

4. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ลย.01(แบบรายละเอียดค่าลดหย่อนของพนักงาน)

5. จ่ายเงินได้ให้พนักงานงานอย่างไรไม่ต้องหักภาษี

6. วิธีคิดเงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง
* การปรับเงินเดือนระหว่างปี * โบนัส/ค่าตอบแทนพิเศษ
* ยื่นแบบสิ้นปีให้พนักงาน
- กรณีออกจากงานระหว่างปีคำนวณหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- แนวทางปฏิบัติในการหัก ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าจ้างรายวัน
- วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ

7. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับพนักงานลูกจ้าง ทำอย่างไรไม่มีปัญหากับลูกจ้างและสรรพากร
- ประเด็นการตรวจสอบสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงานที่กรมสรรพากรมักตรวจสอบ

8. Update หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีออกของนายจ้างเดิมและเข้าทำงาน
ใหม่กับนายจ้างใหม่หรือทำงานต่อกับนายจ้างเดิม


9. ปัญหาภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน
- ค่าตอบแทนที่ต้องนำมารวมเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย พนักงาน ลูกจ้าง
- ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อเริ่มทำงานกลางปี/ออกจากงานระหว่างปี
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระหว่างปี
- กรณีพนักงานมีเงินได้หลายที่จะคำนวณภาษีอย่างไร
- ปัญหาการหักภาษี ณ ทื่จ่ายรายวัน, Part-Time, พนักงานโรงงาน
- ประเด็นปัญหาการหักภาษีลูกจ้างที่เป็นคนต่างชาติและหลักเกณฑ์การหักลดหย่อน
- กรณีจ่ายค่าจ้างให้กับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย 120 วันต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- กรณีจ้างบุคคล/บริษัท จากต่างประเทศเพื่อมาทำออแกไนท์หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและไม่อยู่ในไทย
- การวางแผนภาษีในการให้สวัสดิการพนักงานให้บริษัทลงเป็นรายจ่ายได้/ พนักงานไม่ถือเป็นเงินได้
- ส่งเสริมการขายให้กับพนักงานเมื่อทำยอดทะลุเป้าได้รับแพ็คเก็จทัวร์บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวให้กับพนักงาน
- กรณีจ่ายโบนัสเป็นทองคำถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่และบริษัทต้องหักภาษีณ ที่จ่ายพนักงานหรือไม่
- เบี้ยขยันหรือเงินที่จ่ายที่จ่ายเป็นพิเศษนอกจากเงินเดือนพนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- การหัก ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทจ้างรถตู้บุคคลธรรมดารับส่งพนักงานของบริษัทต้องถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่
- การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานพิเศษในช่วงเวลาปิดภาคเรียนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- ส่งพนักงานไปเรียนต่อต่างประเทศแต่มีการจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนจะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- การหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าแรงเหมาจ่าย
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทจ่ายเงินค่าเขียนบทความให้กับพนักงานลูกจ้างโดยไม่มอบสิทธิในการเขียน
ให้กับบริษัท
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายออกเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
- นายจ้างออกภาษีให้ลูกจ้างพร้อมวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร

10. สวัสดิการพนักงานและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องสวัสดิการพนักงานทำอย่างไรบริษัทถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
- ค่ารักษาพยาบาล
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่านายหน้า
- เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพทั้งประกันเดี่ยวและกลุ่ม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินปันผลให้พนักงาน
- เครื่องดื่ม ชา กาแฟที่ให้พนักงาน
- กรณีบริษัทจัดงานเลี้ยงตามเทศกาลให้กับพนักงานถือเป็นสวัสดิการหรือไม่
- อาหารเลี้ยงระหว่างปฏิบัติงาน
- ค่าโทรศัพท์
- เงินรางวัล ของรางวัลจากการทำงาน
- บ้านพักฟรีหรือเช่าบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย มีบ้านให้อยู่แต่เรียกเก็บค่าเช่าราคาถูก
- สร้างบ้านให้พนักงานอยู่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่และพนักงานต้องคำนวณเป็นเงินได้อย่างไร
- ซื้อคอนโดให้กรรมการอยู่จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นเงินได้ของกรรมการทั้งจำนวน และต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- ให้ทุนการศึกษากับลูกจ้างและบุตรของลูกจ้างจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร
- ส่งลูกจ้างเรียนต่อปริญญาโท ต้องถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างหรือไม่

11. การวางแผนรายจ่ายของกิจการ การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพาพนักงานไปสัมมนาเมืองรอง
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ในการลงรายจ่าย 2 เท่า
- ค่าใช้จ่ายในการอบสัมมนาพนักงานอะไรบ้างที่สรรพากรกำหนดให้ลงรายจ่ายได้
- กรณีที่ขับรถพาพนักงานไปสัมมนา โดยไม่ใช้รถของบริษัททัวร์ค่าน้ำมันที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อพาพนักงาน
ไปสัมมนาลงค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

12. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบให้เสียภาษีเพิ่มและวิธีการตรวจสอบ
- การ Cross Check ของสรรพากร
- การเตรียมข้อมูลและเอกสารในการตรวจสอบของ สรรพากร เช่นหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู
บิดามารดา (ล.ย.03), หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ(ล.ย.04.1), ใบอนุโมทนา

13. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเครื่องมือและวิธีการ RBA
(Risk Based Audit System) รูปแบบใหม่ของสรรพากร

- รายการค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้
- หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย (กรณีหักค่าใช้จ่ายตามจริง) ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับในปีนั้น

14. ความรับผิดกรณีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างไม่ถูกต้อง
- หักขาด
- หักเกิน
- หักแล้วไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
- ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- วันที่จ่ายเงินกับวันที่ออกหนังสือรับรองไม่ตรงกัน
- นายจ้างออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แต่ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ผลกระทบที่ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายบัญชีคำนวณหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
- ใครมีอำนาจในการแก้ไขใบหัก ณ ที่จ่าย

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba