เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นตำแหน่งงานทางวิชาชีพเฉพาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร
ซึ่งความรับผิดชอบด้านหนึ่งคือมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพที่มี
การเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่อีกด้านหนึ่งยังต้องบริหารจัดการงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทั้งยังต้องติดต่อสื่อสารประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานอื่นๆในองค์กร รวมถึงยังเป็นผู้ที่ต้องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรมากที่สุดตำแหน่งงานหนึ่ง
เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. องค์กรและผู้บริหารคาดหวังอะไรจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการทำงานปัจจุบัน

2. การบริหารจัดการตนเองสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสู่ความสำเร็จ

• เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาในยุคปัจจุบัน
• เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
• การบริหารอารมณ์และปรับทัศนคติเพื่อลดความตึงเครียดในการทำงาน
• Work-Life Balance เพื่อการสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน
ในยุค 4.0

• ระบบ e-Withholding Tax
• ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt
• ระบบ e-Filing

4. ทิศทางวิชาชีพบัญชี : การบริหารงานของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินสู่การเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กร
และผู้บริหาร

5. เทคนิคการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินที่ดีต่อพนักงานภายในองค์กร

6. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินกับบทบาทในการประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

7. สิ่งที่ผู้จัดการบัญชีการเงินจะต้องทำความเข้าใจเมื่อก้าวขึ้นสู่ระดับบริหาร

• บริหารงาน
• บริหารคน
• บริหารความคิด

8. 6 กลเม็ดเคล็ดลับสำคัญในการบริหารงานของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในยุค 4.0
• เทคนิคสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการสื่อสาร, สั่งงาน และการติดตามควบคุมงานผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างมีประสิทธิภาพ
• การเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
• บทบาทของผู้จัดการบัญชีการเงินกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้กับลูกน้องเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการทำงาน
• เทคนิคการสร้างแรงจูงในในการทำงานแก่ทีมงานที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินต้องรู้
• บทบาทของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกฝ่ายบัญชี
• สรุปปัญหาที่พบบ่อยด้านการประสานงานของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและวิธีในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba