สูตรสำเร็จระบบบัญชีและการควบคุมภายในโรงแรม Resort, Bangalow, Serviced Apartment, Condotel (จ.ภูเก็ต)

รหัสหลักสูตร : 21/2222/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ความเข้าใจในธุรกิจ
1. ลักษณะงาน, ผังการจัดองค์กร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆในธุรกิจโรงแรม เช่น บริษัททัวร์, บริษัทตัวแทนขายสมาชิกห้องพัก, บริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ที่นักบัญชีต้องทราบ
2. ลักษณะการเกิดรายได้ค่าห้องพักและรายได้อื่น ๆ ในห้องพัก
3. การควบคุมภายในรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการอื่น ๆระบบบัญชีและการควบคุมภายใน คุณมีความเข้าใจในด้านต่างๆเหล่านี้พอที่จะสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
1. ธุรกิจที่เข้าลักษณะกิจการโรงแรมมีธุรกิจใดบ้าง
- โรงแรม
- Resort
- Resort & health service
- Guest house
- Bungalow
- Home Stay
- Service Apartment
2. การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในจากธุรกรรมของธุรกิจโรงแรม
- ห้องพัก
- ห้องอาหาร
- เช่าสถานที่
- ห้องจัดเลี้ยง
3. การรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจโรงแรมรายได้
- การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- รายได้รับล่วงหน้าค่าห้องพัก
- รายได้ข้ามรอบระยะเวลาของบัญชี
- รายได้จากการขายห้องพักที่อยู่ต่างประเทศ
- รายได้อื่น ๆ
* การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
* รายได้จากการโฆษณา
* ให้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าบริการ Internet
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่าย Sale ในต่างประเทศจะบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอย่างไร
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเว็ปจองห้องพัก ตัวแทนจําหน่าย
- ค่าบริหารงาน (Chain) ที่จ่ายให้กับต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดบูธในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ
- จ่ายค่าประกันภัยต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- การ Renovate ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง อาคาร โรงแรมใหม่จะบันทึกบัญชีทรัพย์สินอย่างไร
- การซื้อและค่าปรับปรุงสินทรัพย์ของโรงแรมจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
4. การควบคุมภายในของระบบต่าง ๆ
- เงินสด
- ลูกหนี้
- การจัดซื้อ
- สินค้าคงเหลือ
5. Case Study การทุจริตและการรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สงกรานต์ ติระนนท์

สถานที่

โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง ภูเก็ต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :