เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงินสำหรับนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2768

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. งบการเงินที่ต้องจัดทํามีอะไรบ้าง และอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํา
2. ในวันสิ้นรอบบัญชีกิจการมีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังและประเด็นที่มักถูกประเมิน
3. ข้อผิดพลาด และวิธีการแก้ไขในงบกําไรขาดทุน
3.1 ประเด็นเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทําอย่างไรให้น่าเชื่อถือ
3.2 รายได้ที่มักถูกประเมิน และแนวปฏิบัติให้สรรพากรยอมรับ
- รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- รายได้จากการจําหน่ายเศษซาก หรือ เศษวัสดุประเด็นภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมพนักงาน กรรมการ บริษัทในเครือต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- ค่าปรับหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการชําระเงินหรือส่งของล่าช้ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง
- ประเด็นรายได้อื่นที่กิจการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
3.3 ปัญหาด้านรายจ่ายที่มักถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
- รายจ่ายต้องห้ามที่กิจการต้องระมัดระวังและมักถูกสรรพากรประเมิน
- ทําอย่างไรให้รายจ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นรายจ่ายได้คํานวณกําไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ไม่ต้องบวกกลับ
- ทําอย่างไรจะให้สวัสดิการพนักงานถือเป็นรายจ่ายได้และภาษีซื้อขอคืนได้อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
- หลักเกณฑ์การคํานวณค่าการกุศลสาธารณะและรายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬามีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง หากกิจการประสบผลขาดทุนจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- หลักเกณฑ์ที่สําคัญในการส่งเสริมการขายให้สรรพากรยอมรับไม่ถูกประเมิน เช่น การให้ของขวัญของชําร่วย การให้ส่วนลดของแถม ของแจก
- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ รายจ่ายที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน รายจ่ายบิลเงินสดที่ไม่มีชื่อผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน
- เบี้ยปรับและเงินเพิ่มอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
- ภาษีซื้อต้องห้ามต้องบวกกลับทุกกรณีหรือไม่ มีกรณีใดที่ถือเป็นรายจ่ายได้    
3.4 หลักเกณฑ์การคํานวนกําไรสุทธิ
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล    
- ผลขาดทุนสะสมยกมาแนวปฏิบัติที่สําคัญ
4. ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขให้สรรพากรยอมรับในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1 ประเด็นสินทรัพย์ที่กิจการต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แนวปฏิบัติในการตัดจําหน่ายหนี้สูญและการตั้งค่าเผื่อ ณ วันปิดงบการเงิน ต้องทําอย่างไร
- เงินลงทุนชั่วคราว หรือเงินลงทุนระยะสั้น จะต้องตีราคา ณ วันสิ้นรอบบัญชีหรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร
- สินค้าคงเหลือปัญหาการตรวจนับขาดหรือเกิน และการทําลายสินค้าและวัตถุดิบทําอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประเด็นทางภาษีอากรที่กิจการจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษที่มักถูกสรรพากรประเมินมีอะไรบ้าง
- ดอกเบี้ยเงินกู้จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อใดมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ปัญหาของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเด็นความผิด 5 ประเด็นที่มักถูกสรรพากรประเมิน
- การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จะใช้ราคาอะไรบันทึกบัญชีและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
- เงินลงทุนระยะยาวหากมีการลดทุนเกิดผลขาดทุนจากเงินลงทุนจะนํามาถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
4.2 ประเด็นหนี้สินของกิจการควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างที่มักถูกประเมิน
- ปัญหาของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้กรมสรรพากร เงินมัดจําหรือเงินล่วงหน้า ความผิดพลาดที่ต้องระมัดระวัง
- การประมาณการหนี้สินแนวปฏิบัติทางภาษีอากร
- ประเด็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
4.3 ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในส่วนของเจ้าของ
5. งบการเงินสะท้อนประเด็นอะไรบ้างที่สรรพากรมักเรียกตรวจสอบ
6. ถาม-ตอบปัญหา
7. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba