แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2276

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

update พรบ.คุ้มครองแรงงาน เรื่องค่าชดเชยแรงงาน กรณีทำงานเกินกว่า 20 ปี

1.  สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน Update ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
2. “ผลประโยชน์ของพนักงาน” คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มีการแบ่งผลประโยชน์เป็นกี่ประเภทอย่างไร
3. การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงานในระหว่างงวดบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล
4. การรับรู้รายการในกรณีที่พนักงานมีสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทน เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร
5. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม ที่เกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบัน ทั้งหมดและสามารถยกยอดไปใช้ในอนาคตได้ กิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร
6. เงื่อนไขและวิธีการในการรับรู้ต้นทุน จากการที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส
7. กิจการที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนี้จะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีอย่างไร
8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น เมื่อเกษียณจะได้รับบำนาญหรือเบี้ยประกันชีวิตหลังออกจากงาน การจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวจะปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
9. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้างและวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร
10. ความแตกต่างระหว่าง “โครงการสมทบเงิน” กับ  “โครงการผลประโยชน์”
11. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า “โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้” และ “โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้”
12. วิธีปฏิบัติในการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายให้โครงการเงินสมทบ
13. ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการผลประโยชน์
14. เทคนิคการกำหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการนำมาประยุกต์ใช้กับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
15. ตัวอย่างการคำนวณ
16. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ต้องรับรู้และบันทึกบัญชีอย่างไร
17. การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี
18. วิธีปฏิบัติเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ครั้งแรก
19. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของเนื้อหาในงบการเงินสำหรับโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  26  เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
20. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba