เจาะลึกปัญหาการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2325

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความหมายและประเด็นสำคัญของสินค้าคงเหลือ

2. อะไรบ้างที่จะต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป จะต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

- ภาชนะบรรจุสินค้า เช่น กระดาษ โฟม ถุงพลาสติก ต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

3. ราคาของสินค้าคงเหลือมีผลต่อการจัดรายงานสินค้าและวัตถุดิบอย่างไร

4. เมื่อทำรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบผิดพลาดสรรพากรใช้ราคาอะไรในการประเมิน

5. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะถือเป็นต้นทุนหรือไม่

6. ซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องแปลงค่าเงินบาทจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดแปลงค่าเพื่อบันทึกต้นทุนสินค้า

7. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบและข้อควรระมัดระวัง

- หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจัดทำรายงาน

- สถานประกอบการที่ต้องจัดทำ และกรณีใดที่สามารถจัดทำรายงานรวมกันได้

- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำรายงาน เช่น ใบส่งของใบรับของ ใบเบิกของ ใบคืนของ

- ข้อความที่ต้องมีในรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

8. ปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ขายส่งสินค้าขาดหรือเกินจำนวน จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ให้สรรพากรยอมรับไม่ถูกประเมิน

9. การได้รับของแถม ของตัวอย่าง ของแจก จากผู้ขายต้องนำมาจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

ต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น ซื้อ 10 โหล แถม 1 โหล

10. เคลียร์ 10 ปัญหาของฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายบัญชีจากการควบคุม จัดทำและตรวจนับสินค้า

- การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร

และผลกระทบกรณีจัดทำไม่ถูกต้อง

- ผลกระทบทางภาษีอากรในการจัดทำรายการไม่ถูกต้อง เช่น สินค้าขาด หรือเกินจาก Stock

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ ปัญหาจากการตรวจนับ และการบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- การทำลายวัตถุดิบที่เสียระหว่างผลิตสินค้า ด้อยคุณภาพ

11. สูตรการผลิตมีผลกระทบต่อการใช้วัตถุดิบ และสูตรการผลิต ทำอย่างไรที่สรรพากรยอมรับ

12. การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย และปัญหาการจัดทำรายงานและระบบเอกสารสนับสนุนการส่งเสริมการขาย

13. ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดทำบัญชีและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

14. ของเสียปกติ ของเสียเกินปกติ และเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

15. จัดระบบ Stock เพื่อการตรวจนับอย่างไร จึงจะถูต้องครบถ้วน สรรพากรมีหลักเกณฑ์ในการประเมินการตรวจนับอย่างไร

16. วิธีการตรวจสอบของสินค้าและวัตถุดิบของสรรพากร และจุดที่สรรพากรจะนำมาประเมินภาษี

17. ภาษีที่บริษัทจะถูกสรรพากรประเมินจากการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ

18. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba