การรับรู้รายการและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

รหัสหลักสูตร : 21/2233

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การรับรู้รายการและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ธุรกิจบริการ

2. หลักการพิจารณาประเภทของรายได้ของธุรกิจบริการ
a.รายได้จากการดำเนินงานหลักหรือรายได้ทางตรง (Direct Revenue)
b.รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือรายได้อื่น (Other Revenue)

3. หลักการพิจารณาประเภทของค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการ
a.ต้นทุนการให้บริการ (Cost of rendering service)
b.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานหลักหรือค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Operating Expenses)
c.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses)

4. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการ ตามมาตรฐานการบัญชี

5. เงื่อนไขการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจบริการในแบบต่างๆ ตามประเภทของกลุ่มธุรกิจ : หมวดบริการ

6. การจัดทำเอกสารทางบัญชีภาษีอากร ของธุรกิจให้บริการ

7. สัญญาการให้บริการ ที่มีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษี

8. ใบกำกับภาษีของธุรกิจให้บริการ ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
a.ค่ามัดจำ
b.เงินประกัน
c.ค่างวด
d.ค่าประกันผลงาน

9. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสรรพากรสำหรับธุรกิจให้บริการ

10. ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ

11. การขอคืนภาษีของธุรกิจให้บริการ กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกิน

12. การจัดทำงบการเงินที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจบริการ

13. ประเด็นปัญหาในการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจการ

14. Case Study บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีและรายการปิดบัญชีก่อนจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba