การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ ด้วยบัญชีต้นทุน

รหัสหลักสูตร : 21/2263

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารธุรกิจ ด้วยบัญชีต้นทุน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีในธุรกิจอุตสาหกรรม

2.การจำแนกต้นทุน


3.ระบบบัญชีต้นทุน
- ระบบบัญชีต้นทุนจริง
- ต้นทุนปกติและต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนกิจกรรม

4.วิธีการต้นทุน
- วิธีการต้นทุนรวมและกำไรขั้นต้น
- วิธีการต้นทุนผันแปรและกำไรส่วนเกิน

5.วิธีวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้กำไรของสองงวดบัญชีแตกต่างกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
- จำนวนผลิตเท่ากันแต่จำนวนขายไม่เท่ากัน
- จำนวนขายเพิ่มขึ้นแต่กำไรอาจจะไม่เพิ่มขึ้นหรือกำไรลดลง
- จำนวนขายลดลงแต่กำไรเพิ่มขึ้น

6.การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร
- การคำนวณอัตรากำไรส่วนเกิน
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร
- การคำนวณอัตราความเสี่ยงในกาดำเนินงาน
- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
- การเลิกผลิตสินค้าที่ขาดทุน
- การผลิตเองหรือซื้อ
- การบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด
- การรับคำสั่งซื้อกรณีพิเศษ

7.การรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
- งบประมาณหลัก (Master Budget)
- งบประมาณยืดหยุ่น ( Flexible Budget)

8.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba