การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็น ปัญหาภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/2809

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นปัญหาภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ขม.

 

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ มีวิธีการตรวจเช็คอย่างไร

2. ทรัพย์สิน-หนี้สิน คู่ รายได้-รายจ่าย บันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีปิดบัญชีต้อง
ปรับปรุงอย่างไร

3. การตั้งลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สูญในงบการเงิน ปิดบัญชีจัดการอย่างไรไม่มีปัญหากับสรรพากร

4. รูปแบบงบการเงินที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

5. เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ
ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี รายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา


6. งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน กระดาษทำการ บอกอะไรกับนักบัญชี

7. รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าขาด เกิด ชำรุด ปิดบัญชีต้องแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้มีปัญหารอบบัญชีถัดไป

8. รายได้ที่ต้องระวังในการปิดบัญชี

8.1 รายได้รับล่วงหน้า การตรวจสอบทะเบียนรายได้รับล่วงหน้า
8.2 รายได้ค้างรับ
8.3 ความแตกต่างรายได้ทางบัญชีกับรายได้ทางภาษีที่ต้องปรับปรุง

9. ระบบเอกสารทางบัญชีที่ต้องดูเมื่อปิดบัญชี
9.1 ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์เป็นเล่ม
9.2 ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี PO ใบสั่งซื้อ ที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

10. การเช็ค Statement ทั้งหมด กระทบยอดบัญชีธนาคาร ดูรายรับเมื่อตอนสิ้นปี เพื่อปิดบัญชี

11. เทคนิคการกระบทบยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงินตั้งแต่ต้นปี ถึงปลายปี

11.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสินทรัพย์ ณ เวลาปิดบัญชี
- บัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้ค้างจ่าย ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- รายได้ค้างรับ
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- บัญชีพัก
- เช็ครับล่วงหน้า
- การคิดค่าเสื่อมรา ค่าสึกหรอสินทรัพย์ถาวร
- ทะเบียนทรัพย์สิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ (เวลาลูกค้าจ่ายเงินไม่มีใบหักภาษี ณ ที่จ่าย)
11.2 หนี้สินที่จะมีผลกระทบต่อการปิดบัญชี
- เจ้าหน้าทั้งหมด
- ภาษีขายตั้งพัก
- รายได้รับล่วงหน้า
11.3 งบการเงินต้องแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นและคำนวณอย่างไรเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- จำนวนหุ้น
- สำรองตามกฎหมาย
- กำไรขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมด
- กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบันที่ยังไม่ปิดงบ
11.4 สต๊อกสินค้าที่ Audit จะต้องตรวจนับสต๊อกเมื่อปิดบัญชีต้องเตรียมการอย่างไร
- มีรายงานสต๊อกสินค้า
- ใบเบิกสินค้า
- ใบรับสินค้า

12. รายได้ใน ภ.ง.ด. 50 กระทบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ. 30 ในการปิดบัญชีเป็นความแตกต่างที่ต้องมีคำตอบ

13. เคล็ดลับการปรับปรุงรายจ่ายที่ต้องทำเมื่อปิดบัญชี

13.1 ค่าพาหนะ
13.2 เงินเดือนกรรมการ ผู้บริหาร
13.3 ค่าที่ปรึกษา
13.4 เงินใต้โต๊ะ
13.5 การจัดการกับรายจ่ายต้องห้าม

14. สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดการเมื่อปิดบัญชี
14.1 ยืนยันยอดธนาคาร
14.2 ทำหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทุกรายที่มียอดคงเหลือ ณ สิ้นปี ต้องทำอย่างไร

15. เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อปิดบัญชี และวิธีการแก้ไขปัญหา
15.1 ภ.ง.ด.50 ของปีที่ผ่านมา ภ.ง.ด.51 ปีปัจจุบัน สปช. 3 อบจ. 5
15.2 ต้องเสียเงินเพิ่มจากการยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม่ พร้อมวิธีแก้ไข
15.3 การเตรียมตัวตอบคำถามสรรพากร กรณีภาษีที่ต้องเสียลดลง

16. หมายเหตุในงบการเงิน ของผู้สอบบัญชี จะเป็นประเด็นสงสัยในสรรพากรตรวจสอบหรือไม่

17. 2 ด่านบุคคลสำคัญที่ต้องเตรียมหาคำตอบกับคำถามให้ได้

17.1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
17.2 เจ้าพนักงานประเมิน

18. 5 เงื่อนไขสำคัญในการปิดบัญชีเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50,51

19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba