ปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้ทราบถึงรายการที่ผิดปกติ (จ.เชียงใหม่)

รหัสหลักสูตร : 21/2198

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงิน
เพื่อให้ทราบถึงรายการที่ผิดปกติ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิสภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

2. ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจัดทำงบการเงิน มีอะไรบ้างที่นักบัญชีควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง

3. หลักการกำหนดนโยบายทางการบัญชีที่สำคัญสำหรับกิจการ

4. เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร ประเด็นการพิจารณาการรับรู้รายการ การวิเคราะห์รายการค้า

5. เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงผังบัญชี รายการบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทำงบการเงิน

6. เทคนิคการจำแนกรายการบัญชี การจัดหมวดให้สอดคล้องกับธุรกิจและมาตรฐานการบัญชี

7. เทคนิคการบันทึกรายการบัญชีที่สำคัญให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

8. เทคนิคการตรวจสอบและกระทบยอดรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน

8.1 หลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
8.2 การกระทบรายการยอดคงเหลือต่าง ๆ
8.3 การทบทวนดุลยพินิจในการตั้งประมาณการทางบัญชี
8.4 ความมีสาระสำคัญและยอดคงเหลือทางบัญชี


9. ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบ
ถึงรายการและความสัมพันธ์ของรายการที่ผิดปกติ

9.1 ประเด็นขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง แต่มีการขยายงาน
9.2 ประเด็นเงินให้กู้ยืม คิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ย
9.3 ประเด็นสินค้าคงเหลือมีจำนวนสูง
9.4 ประเด็นลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ
9.5 ประเด็นสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าทางบัญชีกับราคาซาก

10. จับจุดผิดปกติ มองหาสิ่งผิดปกติในงบการเงินพร้อมตัวอย่างจริง
10.1 รายการค่าใช้จ่ายต้องห้าม
10.2 ส่วนประกอบต้นทุนขาย
10.3 สวัสดิการที่สมควร
10.4 เงินกู้ยืมที่ไม่ต้องจ่ายผลตอบแทน
10.5 ประเด็นปัญหารายจ่ายฝ่ายทุนที่เล็กน้อย

11. แนวทางในการจัดทำงบการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
11.1 การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่อย่างไร
11.2 งบการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การบัญชีที่ระบุไว้หรือไม่

12. เทคนิคการสอบทานงบการเงินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ให้เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13. Update ประเด็นปัญหาในการนำส่งงบการเงิน e-filing

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
199 42 ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba