เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี (จ.เชียงใหม่)

รหัสหลักสูตร : 21/2755/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ
ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบบัญชีทรัพย์สินและการควบคุม
1.1 การตั้งรหัสทรัพย์สิน
1.2 การจัดทำบัตรทรัพย์สิน
1.3 การตรวจนับทรัพย์สิน
1.4 ทรัพย์สินที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก
1.5 การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน
2.1 ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.2 การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
2.3 การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
2.4 มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
2.5 กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร
2.6 วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง
2.7 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใด
ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี

3.1 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน
3.2 การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ
3.3 การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
3.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐาน
การบัญชี


5. การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่

6. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนทรัพย์สิน

7. รายจ่ายต้องเข้าหลักเกณฑ์อะไรถึงจะเป็นสินทรัพย์

8. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

9. การบันทึกบัญชีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด

10. การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

11. การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

12. การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม

13. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
199 42 ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba