ประเด็นทางบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2916/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นทางบัญชีเกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งระบบ
1. ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้  ตามมาตรฐานการบัญชี
2. การจัดประเภทของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
3. หลักเกณฑ์สำคัญการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ถูกต้อง
4. การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆ  ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการบัญชี
5. การรับรู้รายได้ของการเช่าซื้อประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
6. การรับรู้รายได้ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
7. การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ  ผ่อนชำระ  มีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
8. การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
9. การรับรู้รายได้ประเด็นอื่นๆ  ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง  และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี                                                                    
10. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่มีภาระผูกพันมีเงื่อนไขหลังการขายทางบัญชีต้องรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี                                                                               
11. การรับรู้รายได้จากเงินค่างวดต่างๆที่มีกำหนดการชำระนั้นทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
12. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า  ที่พ่วงการบริการติดตั้งหลังการขายทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไร
13. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่รวมบริการหลักการประกันต่างๆทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
14. การรับรู้รายได้จากทำการตลาดต่างๆ  การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
15. การรับรู้รายได้จากค่าสมาชิก  รายเดือน  รายปี รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้อง
16. การรับรู้รายได้จากเงินปันผล  ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
17. รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ  จะรับรู้รายได้เมื่อใดและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง                                                                      
18. รายได้จากการให้บริการ  และต้นทุนการให้บริการในธุรกิจต่างๆมีอะไรบ้าง                                                                                                   
19. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างลูกหนี้กับรายได้ค้างรับต้องปฏิบัติอย่างไร                                                                          
20. การชำระเงินตามสัญญามีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไรและในทางภาษี                                                                                                  
21. การยกเลิกการรับรู้รายได้ลักษณะต่างๆ  เอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบในรายการนั้น  มีอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไร                                           
22. รายได้จากการให้ใช้สิทธิ  หรือการส่งมอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องปฏิบัติอย่างไร
23. รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  จะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
24. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย  หรือการให้บริการมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้อย่างไร  ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
25. การแสดงรายการรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี  ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
26. การบันทึกตัดจำหน่ายกรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
27. รางวัลที่ได้จากกการทำยอดขายถึงเป้า  เช่น  ตั๋วเครื่องบิน  แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ  ทองคำ  โทรศัพท์มือถือ  ทีวี Tablet รถยนต์ บัตรที่พัก  ต้องนำมาเป็นรายได้เสียภาษีหรือไม่
28. การขายสินค้าออกไป  แต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้า  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร  และต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องมาตรฐานการบัญชี
29. การขายสินค้าที่มีการรับประกันหลังการขายนั้นทางบัญชีต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไร
30. การขายสินค้าผ่านตัวแทน  จัดจำหน่ายต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไร
31. การขายสินค้าแบบผ่อนชำระ  ต้องรับรู้รายได้อย่างไร  ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
32. ขายสีทาอาคาร  สำนักงานพร้อมบริการทาสีด้วยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ
33. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างเจ้าหนี้  กับ  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ต้องปฏิบัติอย่างไร  
34. ประเด็นสำคัญของค่าใช้จ่ายความแตกต่างทางหลักบัญชีและหลักภาษีที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ  นั้นเป็นอย่างไร
35. การตัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องตัดเมื่อใดทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
36. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับกิจการซื้อขายสินค้านั้น  มีรายการอะไรบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
37. ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกับรายจ่ายทางบัญชี  มีความแตกต่างกันอย่างไร  และทางออกในการปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
38. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าคงเหลือ  ประเด็นที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
39. การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการในกรณีที่ต้องมีการบันทึกรับรู้ตามงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
40. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ  หรือ ส่งสินค้าในต่างจังหวัด  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
41. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื่อมสภาพ  ล้าสมัย  มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร
42. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  และประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาด
43. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสต๊อกสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบทางบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร
44. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต  ต้นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
45. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน  10 ที่นั่ง ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้  และ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
46. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์โดยวิธีการเช่าซื้อผ่อนชำระ  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
47. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ  หนี้สูญ  หนี้สงสัยจะสูญ  และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
48. รายจ่ายส่วนตัวบางประเภท  ที่ให้โดยเสน่หา  และรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวผู้รับได้  ทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักบัญชีและสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้        
49. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการ  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร  ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
50. รายจ่ายบางส่วนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรนั้น  ทางบัญชีสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
51. รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้มีอะไรบ้างทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
52. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์ต้องปฏิบัติอย่างไรทางบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
53. ซื้อที่ดินมาแล้ว  มีอาคารสำนักงานติดมาด้วย  ทางบัญชีจะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการขายที่ดินอย่างไร  และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
54. ซื้อเฟอร์นิเจอร์และต้องมีการติดตั้ง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าติดตั้งทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
55. การซื้อที่ดินมา  แล้วต้องการปรับปรุงที่ดิน  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรและจะต้องรับรู้ต้นทุนเผื่อขายหรือไม่
56. ซื้อที่ดิน  แล้วมีอาคาร  ต้องการรื้อ อาคารออก ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร ลงรายการอย่างไร
57. ตัวอย่างสำคัญในการปฏิบัติจริงในการรับรู้รายได้  และเอกสารสำคัญต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
58. ซื้อสินค้าจากบริษัทลูกมาใช้ในบริษัทแม่  และการโอนทรัพย์สินจากบริษัทลูกที่ปิดตัวลง  ทรัพย์สินที่โอนมานั้นจะคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาหรือไม่  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
59. ซื้อสินค้าสำรองไว้เพื่อทำการเปลี่ยนใช้งานเมื่อสินค้า  ชำรุดเสียหาย  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร  ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไว้หรือไม่  และคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
60. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย  เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด  จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
61. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
62. ปัญหาการให้เช่าสินทรัพย์   ประเด็นสำคัญต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
63. ปัญหาการรับรู้รายได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
64. ปัญหารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่มักถูกตรวจสอบและถูกประเมินภาษี ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจ
65. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
66. ปัญหาการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้จากการให้บริการ
67. ปัญหาการบันทึกบัญชีรายได้  ค่าใช้จ่ายกับผลกระทบ
68. เทคนิคการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
69. รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นข้ามรอบระยะเวลาบัญชี  ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
70. แนวทางการปรับปรุงบัญชี  รายได้ค้างรับ  ค่าใช้จ่าย  รายได้รับล่วงหน้า  บัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
71. เทคนิคการสรุปรายได้  ค่าใช้จ่าย  เพื่อการยื่นภาษีกลางปีและเสียภาษีสิ้นปี
72. การปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่าย  ณ วันสิ้นงวด
73. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย  ทางบัญชีจะบันทึกบัญชีอย่างไร
74. คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba