รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นรอบบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4014

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,103 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นรอบบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 12 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 12 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

Section 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน

1. ณ วันสิ้นรอบบัญชี งบการเงินที่ต้องจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
2. ณ วันสิ้นรอบบัญชี กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างในงบการเงิน
3. ปัญหาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในงบการเงินที่ต้องจัดทำ
4. จุดบกพร่องที่มักพบในงบการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ

5. ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องตีราคาสินค้าคงเหลือโดยวิธีใด
6. หากมีสินค้าเสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย จะต้องปฏิบัติในการบันทึกบัญชีอย่างไร
7. เมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า มีสินค้าขาดหรือเกิน ในทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด

8. กิจการจะต้องจัดทำงบกระแสเงินสดหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร
9. งบกระแสเงินสดให้คำตอบอะไรบ้างแก่กิจการและฝ่ายบริหาร
10. ประเภทของรายการในงบกระแสเงินสด
11. รายการปรับปรุงในงบกระแสเงินสด

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 นโยบายการบัญชี และการเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี

12. นโยบายการบัญชีกับหมายประกอบงบการเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง
13. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ณ วันสิ้นรอบบัญชี จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
14. อะไรเป็นข้อผิดพลาดทางบัญชีที่ผลกระทบต่องบการเงินในปีก่อนและปีปัจจุบันที่ต้องปรับปรุง ณ วันสิ้นรอบบัญชี
15. แนวปฏิบัติเมื่อพบข้อผิดพลาดทางบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
16. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร ณ วันสิ้นรอบบัญชี
17. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้จะเกิดขึ้นใด แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชี

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

18. รายได้และการรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุน
19. ปัญหาของการรับรู้รายได้ที่กิจการมักผิดพลาด

Section 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

1. ประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีอะไรบ้าง
2. องค์ประกอบของต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
3. จำเป็นหรือไม่ที่กิจการจะต้องแยกมูลค่าของส่วนประกอบสินทรัพย์ออกจากตัวสินทรัพย์
4. ปัญหาการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับมูลค่าที่ต้องแสดงในงบการเงิน
5. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกำไรหรือขาดทุนที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
6. หากกิจการมีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กิจการจะต้องแสดงในงบการเงินอย่างไร
7. การวัดมูลค่าภายหลังที่กิจการได้สินทรัพย์มาจะต้องปฏิบัติอย่างไร
8. การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเด็นที่ต้องปฏิบัติ และความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
9. การจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีจะมีกรณีใดบ้าง และปัญหาในการบันทึกบัญชี

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 ต้นทุนการกู้ยืม

10. ต้นทุนการกู้ยืมหมายถึงอะไรบ้าง ผลกระทบต่องบการเงิน
11. กรณีใดบ้างที่ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกิจการจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างเป็นพิเศษ
13. มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
14. ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องปฏิบัติอย่างไร

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์

15. ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องพิจารณาสินทรัพย์ด้อยค่าอย่างไร
16. การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ด้อยค่าในงบการเงิน

แนวปฏิบัติที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

17. กิจการจะต้องมีการประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบบัญชีหรือไม่
18. มีประมาณการหนี้สินอะไรบ้างที่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี
19. ปัญหาในการประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบบัญชี
20.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12:0 0:0 12.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba