กลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชีและประเด็นที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

รหัสหลักสูตร : 21/2322

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชีและประเด็นปัญหาสำหรับธุรกิจ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม. บัญชี 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความเหมือนและความแตกต่างของธุรกิจ BOI และ และ NON BOI พร้อม Case study ที่เกิดขึ้นจริง
2. ข้อควรรู้ก่อนการจัดทำบัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และประเด็นสำคัญในการดูบัตรส่งเสริม
การลงทุนที่ถูกต้องสำหรับนักบัญชี
3. ความครอบคลุมบัตรส่งเสริมที่ได้รับการอนุมัติกับกิจกรรมที่ทำ
4. การได้บัตรส่งเสริมระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ต้องปฏิบัติอย่างไร
5. บัตรส่งเสริมหมดอายุระหว่างรอบบัญชี
6. การใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหากับสรรพากร
7. ระบบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ BOI
8. หลักเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง และปัญหาพร้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ BOI
และ NON BOI
9. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
10. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจ BOI
11. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจ BOI
12.ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ควรมีจัดแยกอย่างไรที่ง่ายและ
สะดวกต่อการทำงาน และการตรวจสอบภายหลัง
13. UPDATE สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับBOI และรายได้
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ BOI ที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
14.ข้อควรระวังสำหรับนักบัญชีในการจำหน่ายสินค้า สินทรัพย์ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน BOI ต้องปฏิบัติอย่างไรให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
15.เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการส่งออกที่เกิดจากปีก่อนได้รับการส่งเสริมและหลังหมดส่งเสริม
16.การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าวก่อนหมดอายุ
การส่งเสริมการลงทุนจะมีภาระภาษีหรือไม่ นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
17. งบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
18. การจัดทำ ภ.ง.ด.50 ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและปัญหาที่พบพร้อมแนวทางการ
แก้ไขที่ถูกต้องที่นักบัญชีต้องทราบ
19. แนวทางการจัดทำระเบียบทรัพย์สินเพื่อรับการตรวจสอบเปิดดำเนินการ
20. แบบรายงานของผู้สสอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
21. ตัวอย่างการประมาณการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
BOIและ Non BOI
22. การจัดทำบัญชี การแยกและตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีของกิจการ BOI และNON BOI
ที่เป็นระบบ
23.การจัดทำบัญชี และแนวทางปฏิบัติในการเฉลี่ยรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ BOIและ NON BOI
24.หลักเกณฑ์ วิธีการ รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม ที่เกิดจากรายจ่ายของ BOI และNON BOI
ที่นักบัญชีต้องไม่มองข้าม
25.หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณกำไรสุทธิ ของกิจการ BOI ที่นักบัญชีไม่ควรพลาดและการใช้ขาดทุนสะสม
หลังบัตรส่งเสริมหมดอายุ
26. ปัญหาการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตทั้ง BOI และ NON BOI จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี
27.ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลของกิจการ BOI จะต้องปฏิบัติ
อย่างไรให้ถูกต้อง
28. ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำ
บัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
29. หลักเกณฑ์การเสียภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และ NON BOIประเด็นที่สำคัญ
30. กรณีศึกษาสำคัญ การบันทึกบัญชีและการคำนวณภาษีอากรกิจการ BOI ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
31. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba