การจัดการสินค้าคงเหลือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4027

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1. สินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ประเภทของสินค้าคงเหลือ และความจำเป็นในการจัดทำบัญชีคุมสินค้า Stock Card

3. กรณีจุดที่ต้องรับรู้รายการทางการบัญชี วิธีการทางการบัญชี และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายการสินค้าคงเหลือ

- สินค้าระหว่างทาง Goods in Transit

- สินค้าฝากขาย Goods on Consignment

- สินค้าสั่งทำพิเศษ Segregated Goods

- สินค้าผ่อนชำระ Instalment Sales

4. วิธีวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- จะวัดมูลค่าเมื่อใด และวัดมูลค่าอย่างไร

- จะเปิดเผยรายการในงบการเงิน และประเด็นที่มักพบข้อผิดพลาด

- วิธีพิจารณารายการขาดทุนจากเหตุของการปรับมูลค่าของสินค้าจากประเด็นต่าง ๆ

มีผลต่อการนำเสนอรายการในงบการเงินอย่างไร

5. ต้นทุนในการซื้อและต้นทุนในการแปลงสภาพของสินค้า และวัตถุดิบในกรณีของธุรกิจซื้อมาขายไปและ

กิจการอุตสาหกรรม

6. ความแตกต่างในการปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีระหว่างวิธี Periodic VS Perpetual

7. ปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ชำรุด สูญหาย ขาด-เกิน เสื่อมสภาพ ทำลาย จะมีวิธีการปฏิบัติ

ทางบัญชีอย่างไร และควรเปิดเผยรายการอย่างไรในงบการเงิน

8. เทคนิคการใช้หลักการของการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับพิจารณารายการสินค้าคงเหลือ

- ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีจะนำไปใช้ในพิจารณาตรวจสอบ

- ประเด็นที่ควรนำเสนอให้ผู้บริหาร และผู้ใช้งบการเงินพิจารณา

9. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba