เจาะลึก TFRS16 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4124

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม


1. ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

2. สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใช้เป็นครั้งแรก

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ

สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


3. TFRSs for PAEs : TFRS16 เรื่อง สัญญาเช่า

- สรุปหลักการบัญชีที่สำคัญของ TFRS16 เรื่อง สัญญาเช่า

- หลักการบัญชีสัญญาเช่าสำหรับทางด้านผู้เช่าตาม TFRS16

1) การรับรู้รายการเริ่มแรก

2) การรับรู้รายการค่าเช่าในแต่ละงวด

3) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางด้านผู้เช่า

-หลักการบัญชีสัญญาเช่าสำหรับทางด้านผู้ให้เช่าตาม TFRS16

1) การรับรู้รายการเริ่มแรก

2) การรับรู้รายได้ค่าเช่า

3) การทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

4) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางด้านผู้ให้เช่า

- ผลกระทบของ TFRS16 เรื่อง สัญญาเช่า

4. TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า

- การจำแนกประเภทของสัญญาเช่า

- สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า

1) สัญญาเช่าการเงิน

2) สัญญาเช่าดำเนินงาน

-สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า

1) สัญญาเช่าการเงิน

2) สัญญาเช่าดำเนินงาน

-การขายและเช่ากลับคืน

5. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

6. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

7. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

สถานที่

โรงแรมอินทรา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba