เคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิดบัญชีสิ้นงวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2742

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อรายการที่ต้องปรับปรุงบัญชี

2. การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)

- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenues)

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

3. การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)

- รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenue)

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

4. การปรับปรุงวัสดุใช้ไป (Supplies)

5. การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

6. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

7. การปรับปรุงค่าสูญสิ้น (Improve the lost value)

8. การปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย (Amortization adjustment)

9. การปรับปรุงอื่น เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุนหรือมูลค้าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

10. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี จากการปฏิบัติงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

- วิเคราะห์รายการและบันทึกรายการบัญชีผิด

- บันทึกจำนวนเงินผิด

- ลืมบันทึกรายการบัญชี

11. วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

12. การปรับปรุงบัญชี การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)

- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

- รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

- รายได้ค้างรับ

13. เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries)

- การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

- การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

- การบันทึกปิดบัญชีกำไรขาดทุน

- การบันทึกปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอน

- ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

14.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba