เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2758

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้อง

2. วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี

3. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า

4. การจัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

5. ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

6. แนวทางการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนอย่างไร

7. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

8. รูปแบบของรายงานสินค้า และวัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

9. การบันทึกบัญชี การตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ

10. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

11. การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (การส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร)

12. การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือลงรายงานสินค้า และวัตถุดิบ ให้สรรพากรยอมรับ

13. การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง

14. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า

15. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวัง

16. สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา

17. การตรวจแบบสุ่ม

18. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock

19. ขั้นตอนการตัด Stock

20. การตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

21. ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี

22. ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

23. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

24. ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดทำบัญชีและรายงานสินค้า และวัตถุดิบ

25. เทคนิคการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba