สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชี เพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ขอบเขตของงานบัญชี

1.1 บัญชีการเงิน (Financial Accounting)

1.2 บัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

2. ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสำหรับนักบัญชี 4.0

3. งบการเงินที่สำคัญๆ ที่นักบัญชีต้องนำเสนอให้ผู้บริหารเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการ

3.1 งบแสดงฐานะการเงิน

3.2 งบกำไรขาดทุน

3.3 งบกระแสเงินสด

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

4.1 การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis)

4.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

4.3 การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis)

4.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

5. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจ

6. อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่ลดลงที่ผู้บริหารให้ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

7. เทคนิคสำคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

8. เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

9. การวิเคราะห์แผนการลดต้นทุนในกิจการที่สามารถปฏิบัติได้และเห็นผลชัดเจน

10. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

11. กรณีศึกษา สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ

- ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดมีจำนวนสูงมาก

- บัญชีลูกหนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหว ผิดปกติ

- บัญชีเงินยืมทดรองค้างนานผิดปกติ

- ยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าคงเหลือมีจำนวนสูงผิดปกติ(ปริมาณ / จำนวนเงิน)

- บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มียอดตัดจำหน่ายสูงมาก

- มีบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ แต่ไม่มีบัญชีดอกเบี้ยจ่าย

- มีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แต่ไม่มีบัญชีดอกเบี้ยรับ

- รายได้ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น

- รายจ่ายบางรายการสูงผิดปกติ

- รายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีที่แล้วแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ

- รายจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีที่แล้วแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ

- อัตรากำไรขั้นต้นตํ่ากว่าคู่แข่ง หรือตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน

- การใช้จ่ายเงินบางรายการไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba