การจัดการข้อผิดพลาดในงบการเงินกับเทคนิคการปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2933

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องทราบก่อนการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชี

1.1 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

1.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน

1.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

- บทที่ 3 กรอบแนวคิด

- บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

- บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

2. เทคนิคการวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกิจการและมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รายการอย่างถูกต้อง

3. เทคนิคการวิเคราะห์รายการทางบัญชีว่าลงบัญชีถูกต้องหรือไม่เอกสารหลักฐานที่มีถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ตามหลักบัญชีหรือไม่อย่างไร

4. ข้อผิดพลาดที่มักพบในงบการเงินและวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่ถูกต้อง

4.1 ยอดคงเหลือในบัญชีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

4.2 แสดงยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นรายการหักกลบกับเงินเบิกเกินบัญชี

4.3 แสดงรายได้ไม่ครบถ้วน

4.4 แสดงค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

4.5 สินค้าคงเหลือในบัญชีกับความเป็นจริงไม่ตรงกัน (ขาด/เกินจากสต๊อก,สูญหาย)

4.6 บันทึกค่าเสื่อมราคาไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

4.7 การตีราคาใหม่ของที่ดิน อย่างไรจึงจะทำได้

4.8 สร้างอาคารลงบนที่ดินที่เช่า จะลงบัญชีและตัดค่าเสื่อมอย่างไร

4.9 บันทึกหลักทรัพย์เพื่อค้า อย่างไรจึงจะถูกต้อง

4.10 บันทึกรายจ่ายที่ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

4.11 ไม่บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินถาวร

4.12 การบันทึกราคาทุนเริ่มแรกของทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อผิดหลักมาตรฐาน

4.13 การบันทึกราคาทุนเริ่มแรกของรถยนต์ที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ รวมถึงดอกเบี้ย

4.14 การรับรู้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน

4.15 ไม่รับรู้สำรองค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานทำได้หรือไม่หากบริษัทไม่มีระเบียบการเกษียณของพนักงาน

4.16 ไม่แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทำให้รายการทางบัญชีผิดพลาดคลาดเคลื่อน

4.17 ไม่หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยทั้งๆ ที่กรรมการผิดนัดชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลายาวนาน

4.18 นำรายจ่ายจากเงินใต้โต๊ะ,เงินปันผลมาลงไว้ในเงินให้กู้ยืมกรรมการ

4.19 ค่าสมาชิกต่างๆ ที่เป็นชนิดตลอดชีพ รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้หรือไม่ อย่างไร

4.20 แสดงสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทำได้หรือไม่

5. วิธีการแก้ไขรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

- ข้อผิดพลาดที่พบในปีปัจจุบัน

- การแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

- วิธีปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ

6. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. ตัวอย่าง การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับข้อผิดพลาด

8. ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

9. การตรวจสอบรายการแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้สอบบัญชี

10. การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี กรณีมีการแก้ไขข้อผิดพลาด

11. การกำกับดูแลของผู้บริหารงานบัญชี เพื่อลดข้อผิดพลาดของการจัดทำงบการเงินของบริษัท

12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba