เตรียมความพร้อม TFRS ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563

รหัสหลักสูตร : 21/2423

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมความพร้อม TFRS ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

• เตรียมความพร้อม TFRS ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2562
• TFRS 15
• TFRS 16
• TFRS 9

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- หลักการสำคัญในการรับรู้รายได้ที่เปลี่ยนไปจากTAS. 18 เรื่องรายได้
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตามTFRS 15
- การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
- การให้บริการ
- การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของกิจการ
- การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อน
- ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้

2. ประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
- หลักการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจาก TAS 17
- การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน
- ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน

3. ประเด็นที่สำคัญร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

4. เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

5. แนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ

6. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba