การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบภายในพร้อมแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รหัสหลักสูตร : 21/2940

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบภายใน
พร้อมแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน
• พร้อมแนวทางควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1. การทุจริตและการกระทำผิด

2. ความหมายและประเภทของการทุจริต

3.สาเหตุของการทุจริต และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร

4.ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

5.บทบาทของ COSO และหน่วยงานกำกับดูแล

6.การกำกับดูแลและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ

7.แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตจากการตรวจสอบภายใน

8.แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทุจริต

9.การควบคุมเพื่อจัดการทุจริตในรูปแบบ Preventive control และ Detective Control

10.Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน และแนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกัน
การทุจริตในระบบงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร
- การทุจริตเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การทุจริตเกี่ยวกับจัดซื้อ
- การตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน
- การทุจริตเกี่ยวกับเงินสด, เงินฝากธนาคาร
- การทุจริตเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง
- การทุจริตเกี่ยวกับค่ายานพาหนะ รวมถึงค่าเดินทางต่าง ๆ
- การทุจริตเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง
- การทุจริตเกี่ยวกับค่ารับรอง (เบิกเกินจริง)

11.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba