ภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ขายผ่อนชำระ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการทำสัญญาฉบับใหม่ล่าสุด

รหัสหลักสูตร : 21/1672

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
ขายผ่อนชำระ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ในการทำสัญญาฉบับใหม่ล่าสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
• ปัญหาการติดตามหนี้ค้างชําระตามสัญญากับผลกระทบทางภาษี จะแก้ปัญหาอย่างไร
• ความแตกต่างของการทําสัญญาขายรถให้บุคคลธรรมดา กับบริษัทตามกฎหมายมีภาระภาษีอย่างไร
• ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีค้างชําระค่างวดต้องปฏิบัติอย่างไร
• การวางแผนทําสัญญาอย่างไรให้ถูกหักภาษีน้อยที่สุด
• การวางแผนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อให้เช่า ลิสซิ่ง
• ยึดรถกลับมาได้ภายหลังตัดหนี้สูญแล้วจะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์ใหม่ 1 พ.ค. 2561 ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา
มีเงื่อนไขอย่างไร

• ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้จากผู้เช่าซื้อตามกฎหมายใหม่มีอะไรบ้าง
• ข้อความที่ต้องระบุในสัญญาเช่าซื้อมีเงื่อนไขอย่างไร
• วิธีการคำนวณจำนวนเงินค่าเช่าซื้อ ดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละงวด

2. การจัดทำตารางแสดงภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมายใหม่
• การชำระค่างวด
• จำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระในแต่ละงวด
• เงินต้น
• ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จำนวนค่าเช่าซื้อคงค้าง
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

3. ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

• ภาษีเงินได้
• ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• อากรแสตมป์

4. อย่างไรถือเป็นการเช่าซื้อ, ผ่อนชำระ, ลิสซิ่ง, และมีภาระภาษีต่างกันอย่างไร

5. หลักเกณฑ์ ในการคำนวณรายได้-รายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

6. ปัญหาการจ่ายเงินดาวน์ ต้องถือเป็นมูลค่าทรัพย์สินด้วยหรือไม่

• เช่าซื้อ
• ลิสซิ่ง
• ผ่อนชำระ

7. สัญญาแบบลิสซิ่ง และมีการจ่ายเงินดาวน์ต้องถือเป็นมูลค่าทรัพย์สินเมื่อไร

• เมื่อจ่ายเงินดาวน์
• เมื่อตกลงซื้อทรัพย์สินในงวดสุดท้าย

8. ความแตกต่างทางด้านภาษีอากรของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

• ความแตกต่างกรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

9. ภาษีซื้อของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระจากรถยนต์ต้องห้าม(รถยนต์นั่ง) เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่

10.การชำระราคาสินค้าที่ให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระและการออกใบกำกับภาษี

• สั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสำหรับราคาสินค้าทั้งจำนวนออกใบกำกับภาษีฉบับเดียวสำหรับราคาสินค้าทั้งจำนวนได้
หรือไม่
• กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดผู้ให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง จะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
• ดอกเบี้ย ค่าปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามงวดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

11.กรณีมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร
• เมื่อมีการส่งสินค้าคืน
• ไม่ส่งสินค้าคืน
• ไม่ส่งค่างวด
• สินค้าที่ซื้อชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้
• ยกเลิกสัญญาแล้ว แต่ภายหลังผู้เช่านำเงินมาชำระเพื่อดำเนินการต่อทางภาษีต้องทำอย่างไร

12.เงินทดแทนความเสียหายหรือซากทรัพย์สินกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือ ผู้ทำความเสียหาย ชำระเป็นค่าทดแทน
ให้มีภาระภาษีอย่างไร

13.การจัดทำรายงานภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง


14.การให้ส่วนลด ของแถม จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
• ของแถมที่ให้เมื่อชำระราคาครบตามสัญญา
• เมื่อชำระราคาเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนด
• แถมประกันภัย, แถม พรบ. - ฟรีค่าซ่อม, บำรุง

15.ชำระเงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าผู้ให้เช่าซื้อ ต้องนำมาเสียภาษีทันทีหรือไม่

16.การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกิจการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
• บริษัทประกันจ่ายเงินทดแทนให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• จ่ายเงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า ต้องหักภาษีอย่างไร

17.ปัญหาภาษีของธุรกิจลิสซิ่ง
• Operating Lease - Financial Lease การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน ใครจะเป็นผู้หัก
• ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ของทรัพย์สินที่เช่าซื้อหรือซื้อขายผ่อนชำระ
• ความแตกต่างและการปรับปรุง (Adjust) ทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
• กรณีที่คิดค่าเสื่อม มีจำนวนสูงกว่าค่าเช่าซื้อหรือราคาที่ต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ส่วนที่เกินจะทำอย่างไร
• ครบอายุสัญญาเช่าซื้อแล้ว แต่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมดต้องทำอย่างไร

18.ต้นทุนสินค้าที่จะนำมาบันทึกบัญชีในแต่ละงวดจะใช้ราคาใด

19.กรณีร้านค้าขายรถให้ Finance ราคาเท่าทุนสรรพากรมีอำนาจประเมินหรือไม่

20.เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ อย่างไร

21.กรณีสิ้นสุดสัญญาลิสซิ่ง มีการซื้อหรือไม่ซื้อทรัพย์สินที่ทำลิสซิ่งจะมีภาระภาษีอย่างไร

22.การวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

23.เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลกับธุรกิจเช่าซื้อลิสซิ่ง อย่างไรหรือไม่

24.ปัญหาภาษีในการตัดหนี้สูญของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ

25.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba