บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/1853

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

 • Update!! รายการที่ต้องปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่
 • ทำไม?? บันทึกบัญชีถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง แต่ยังถูกตรวจสอบและ ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่ายสองเท่า ค่าใช้จ่ายลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สิน มีความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษี
อันทำให้สิทธิประโยชน์ถูกกระทบหรือไม่
 • จุดที่ต้องปรับปรุง พร้อมวิธีการปรับปรุงและข้อควรระวังในการปรับปรุงรายการที่นักบัญชีพลาดไม่ได้
 • การตีราคาทรัพย์สินและหนี้สิน

หัวข้อสัมมนา

 1. ปรับปรุงบัญชีภาษีอากร (Adjust) ทางด้านรายได้
  • การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการรับรู้รายได้
  • รายได้จากการขายทรัพย์สินของบริษัท
  • ดอกเบี้ยค้างรับ, ดอกเบี้ยผิดนัด
  • เงินประกันค่าเช่าอาคาร, เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า
  • รายได้จากการขาย/ให้บริการ ที่เรียกเก็บครั้งเดียวแต่ต้องส่ง สินค้าหรือให้บริการข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
  • รายได้จากการประกอบกิจการ และรายได้เนื่องจากการประกอบ กิจการ
  • เงินปันผลที่ได้จากบริษัททั่วไป, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์,บริษัท BOI
  • เงินทดรองจ่ายที่ได้รับคืน
  • การส่งสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ
  • เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกัน
  • เงินช่วยเหลือจากบริษัทแม่
  • การขายบัญชีลูกหนี้
  • การขายคูปองเพื่อให้ลูกค้านำไปซื้อสินค้า หรือรับบริการ
  • การได้รับส่วนลดจากผู้ขายต้องบันทึกเป็นรายได้หรือลดต้นทุนสินค้า
 2. ปัญหาด้านการปรับปรุงรายจ่ายทางบัญชีให้เป็นรายจ่ายที่สรรพากรยอมรับ
  • ดอกเบี้ยที่สาขาจ่ายมาให้บริษัทแม่, ให้สำนักงานใหญ่ทั้งในไทย และต่างประเทศ
  • หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
  • การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอ
  • การขายรถยนต์นั่งที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาท
  • การจำหน่ายจ่ายโอน ทำลายทรัพย์สินที่ใช้งานไม่ได้
  • ค่าใช้จ่ายที่บริษัทแม่เรียกเก็บจากภาระแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างสาขาหลายๆสาขา กับบริษัท (Cost Sharing)
  • ค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือพนักงานประเภทต่างๆ
  • รายจ่ายจากการสำรวจต่างๆ, รายจ่ายจากโครงการที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ
  • เช่าที่ดินสร้างอาคารแล้วยกอาคารให้เจ้าของที่ดินเพื่อได้ใช้สิทธิในที่ดินนั้น
  • รายจ่ายในการจัดตั้งบริษัท, รายจ่ายก่อนดำเนินงาน
  • ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ถ้าบริษัทนั้นขาดทุน, เลิกกิจการถือเป็น รายจ่ายหรือไม่
  • การออกค่าใช้จ่ายต่างๆแทนผู้รับเงิน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆค่าประกันภัยลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • รายจ่ายที่เกิดจากหลักฐานไม่มีหรือเอกสารไม่ครบ
  • ความเสียหายเนื่องจากพนักงานยักยอก ลักทรัพย์
  • การลดทุนเพื่อหักผลขาดทุน
  • เบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับต่างๆ
  • รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
  • ทรัพย์สินที่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมด ถ้ามีการขาย, ทำลาย, ยกเลิกสัญญา จะทำอย่างไร
 3. ความแตกต่างการตีราคาทรัพย์สิน/หนี้สิน ตามหลักบัญชีและภาษีอากรต้องปรับปรุง อย่างไร
  • การตีราคาทรัพย์สิน, หนี้สิน เมื่อสิ้นรอบบัญชี
  • การตีราคากรณีทำ Forward หรือ Cross Currency Swap
  • การตีราคาสิทธิการเช่า
  • การตีราคาเงินตราต่างประเทศ
  • หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อจะตีราคาอย่างไร
  • การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอทรัพย์สิน
  • การขายสินค้าต่ำกว่าทุน การยกหนี้ให้มีผลอย่างไร
  • การประนอมหนี้โดยการลดหนี้
 4. ปัญหาการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งสำรองทางบัญชีมีผลทางภาษีอย่างไร
 5. “การบวกกลับ” ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องทางด้านบัญชี
 6. การตรวจสอบการปรับปรุง (Adjust) บัญชีประเด็นที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
 7. ค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยกเว้นภาษีให้จะบันทึกบัญชีอย่างไร และกรอกแบบอย่างไร
 8. การบัญชีภาษีอากร VAT
  • การปรับปรุงภาษีซื้อ
  • การเฉลี่ยภาษีซื้อ
 9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba