เทคนิคการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารในการปิดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1950

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
พร้อมเอกสารในการปิดบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


- รวมประเด็นปัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ปัญหาการเสียภาษีอากรที่มักเสียภาษีผิดพลาดของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีอากรที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องชำระ

2. ปัญหาการเสียภาษีอากรที่มักเสียภาษีผิดพลาดของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

3. ปัญหาการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามมาตรฐานการบัญชี และประเด็นปิดบัญชี
ที่ต้องระมัดระวังในทางภาษีอากร

4. การรับรู้รายได้-รายจ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประเด็นภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง
- การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ การรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญา และ รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงาน
ที่ทำเสร็จ แตกต่างกันอย่างไร
- เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
- เงินประกันผลงาน
- เงินค่างวด
- การยกเลิกสัญญาก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินโครงการต่อ
- ค่างวดค้างชำระ

5. รายได้ที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารทางการเงิน
- รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
- เงินรับล่วงหน้า
- รายได้ค่าปรับหรือดอกเบี้ยชำระเงินล่าช้า
- รายได้จากการขายเศษวัสดุ
- รายได้ของผู้รับเหมาช่วง
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์

6. สัญญาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายเมื่อปิดบัญชี
- สัญญาก่อสร้างทั้งค่าแรงกับค่าวัสดุก่อสร้าง
- สัญญารับเหมาเฉพาะค่าแรง
- สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
- สัญญารับเหมาช่วง

7. ค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารทางการเงิน
- ต้นทุนงานก่อสร้าง มีอะไรบ้าง จะถือเป็นค่าใช้จ่าย ณ วันปิดบัญชีทั้งจำนวนได้หรือไม่
- ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง
- ค่าแรงงานและค่าควบคุมงานจะต้องมีหลักฐานเอกสารอะไรประกอบการจ่ายเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เกิดจากงานก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ไปและกลับจากสถานที่ก่อสร้าง
- ค่าเช่าไซด์งานก่อสร้าง ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าเครื่องมือก่อสร้าง
- ค่าออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ค่าที่ปรึกษา
- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารระหว่างก่อสร้าง
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
- ปัญหาของรายจ่ายค่าขนส่ง, ค่าขนส่งพร้อมวัสดุก่อสร้าง, ค่าเช่าพร้อมขนย้ายนั่งร้าน, ค่าเช่าพร้อมขนย้ายอุปกรณ์

8. วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้ค่ารับเหมาก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- เงินยืมกรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ทะเบียนสินทรัพย์
- เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

9. ค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จุดที่พลาดไม่ได้เมื่อมีการปิดบัญชี
- สินทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
- อัตราค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
- วิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร

10.หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เจ้าหนี้เงินล่วงหน้า , เงินประกันผลงาน
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร, ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
- ประมาณการหนี้สิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว

11.ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
- เงินล่วงหน้า เงินค่างวด
- เงินประกันผลงาน
- ผู้รับเหมาช่วง
- คนงานก่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก ที่ปรึกษาโครงการ
- ผู้รับเหมาช่วงนำบัตรประชาชนของคนงานมารับเงินแทนจะหักภาษีคนงานหรือผู้รับเหมาช่วง สรรพากรยอมรับหรือไม่

12.การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ ในรอบระยะเวลาบัญชีจัดการอย่างไรเมื่อมีการปิดบัญชี
- การตัดหนี้สูญทางบัญชีกับทางภาษีอากร
- หลักเกณฑ์ในการตัดหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร

13.การนำส่งภาษีและบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ภ.ง.ด.1, 1ก
- ภ.ง.ด.3
- ภ.ง.ด.53
- บัญชีพิเศษ

14.เตรียมความพร้อมเอกสารที่อาจถูกตรวจ
- งบการเงิน
- ภ.ง.ด.50
- รายงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำ
- สัญญารับเหมาก่อสร้าง
- ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน , ใบแจ้งหนี้
- ใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO)
- ใบรับ-เบิก วัสดุเพื่อมาทำการก่อสร้าง
- ใบขอซื้อ (Purchase Request : PR)

15.รวมประเด็นปัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ปัญหาความแตกต่างการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษีต้องปรับปรุง(บวกกลับ)
- การแยกสัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้างและสัญญาค่าแรงก่อสร้างดีหรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร
- จ้างคนต่างด้าวมาทำงานจะคำนวณภาษีอย่างไร
- การให้กรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือ หรือผู้รับเหมาช่วงกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่
- รับเงินมัดจำหรือเงินรับล่วงหน้า ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- รายได้แต่หักกลบลบหนี้ค่ายืมวัสดุก่อสร้าง กับผู้รับเหมาช่วงมีภาระภาษีอะไรบ้าง
- ผู้รับเหมาช่วงกระจายรายได้ไปให้คนงานรับเงินแทนมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร
- มีรายงานอะไรบ้างที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรจัดทำเพื่อชี้แจงเจ้าพนักงานประเมิน
- การโอนสิทธิเรียกร้องการชำระเงินตามหนังสือรับรองการชำระเงินลูกค้าให้แก่ธนาคารฯและผู้รับเหมาช่วง
- การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

16.เทคนิครับมือการตรวจย้อนหลัง เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

17.ปัญหาการปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

18.ประเด็นปัญหาที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักผิดพลาดคาดเคลื่อนต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

19.การเตรียมเอกสารเพื่อการปิดบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba