ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1244

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี (140 ประเด็น)

 • Update!! หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกฎหมายใหม่
 • รวมปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
 • 16 ประเด็น การ Cross check ภาษีของสรรพากรจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักผิดยอด, หักผิดเดือน, หักผิดบริษัท/คน ใครเสียหายและต้องรับผิด
 • หักเกิน/หักขาด ผู้รับสามารถนำใบหักไปเครดิตขอคืนภาษีได้หรือไม่

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายใหม่
  • วิธีการหักและนำส่งของธุรกิจขนาดใหญ่กับ SME ต่างกันอย่างไร
  • อัตรา 1%, 2%, 3%, 5% ใช้อย่างไร
  • ความแตกต่างระหว่างมาตรา 40 (2), (6), (7) และ (8)
 2. เปรียบเทียบการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกับวิธีปฏิบัติของนักบัญชี
 3. ปัญหาการจ่ายค่านายหน้า (Commission) ค่าที่ปรึกษาค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าวิทยากรให้กับบุคคลธรรมดา
 4. ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้พนักงาน ลูกจ้าง
 5. การหัก ณ ที่จ่ายกรณีปรับขึ้นเงินเดือนระหว่างปี
 6. การจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคล การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิค่าซอฟต์แวร์
 7. ดอกเบี้ยเงินกู้
 8. กรณีองค์กรของรัฐบาลเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัท
 9. กรณีผู้ได้รับดอกเบี้ยเป็นมูลนิธิ สมาคม
 10. ข้อแตกต่างระหว่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่บุคคลธรรมดาได้รับกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับ
 11. การจ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร หรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 40 (4) (ข) กรณีได้รับยกเว้นภาษีเพียงกึ่งหนึ่ง
 12. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเต็มจำนวน
 13. กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้จ่ายเงินปันผล
 14. กรณีบุคคลธรรมดาได้รับเงินปันผล
 15. การเช่าทรัพย์สิน
 16. การให้อย่างไรเป็นเช่าช่วง ต่างกับ โอนสิทธิการเช่าอย่างไร
 17. การโอนสิทธิการเช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่ายหรือไม่
 18. กรณีนิติบุคคลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 19. กรณีบริษัทให้เช่าที่ดิน ผู้เช่าก่อสร้างอาคารบนที่ดินเสร็จแล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้ผู้ให้เช่าที่ดินเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
 20. กรณีก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ลงบนที่ดินของผู้อื่นแล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้เจ้าของที่ดิน โดยได้สิทธิการเช่าอาคาร
 21. กรณีผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารบนที่ดินผู้ว่าจ้างแล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารตกเป็นของผู้ว่าจ้าง โดยได้รับสิทธิในการดำเนินการหาผู้เช่ากับผู้ว่าจ้าง
 22. จ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์
 23. บริการแอร์ความเย็น
 24. บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด
 25. ค่าต้นไม้ประดับ รับปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวน
 26. เงินมัดจำ เงินประกันการเช่า เงินประกันค่าเสียหาย
 27. ภาษีโรงเรือนที่ผู้เช่าจ่ายแทนผู้ให้เช่า
 28. การให้เช่าอาคารและให้บริการพื้นที่ ต่างกันอย่างไร
 29. กรณีเช่าห้องพักในโรงแรมหรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน
 30. กรณีศูนย์การค้าให้เช่าพื้นที่
 31. การให้ใช้พื้นที่ของห้างสรรพสินค้า
 32. การให้เช่าบูธ
 33. การให้เช่าห้องพักหรือบ้านพัก
 34. กรณีผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอาคารคลังสินค้า
 35. จ่ายที่จอดรถแทนพนักงาน ลูกจ้าง
 36. การรับฝากรถยนต์ กรณีระบุที่จอดและไม่ระบุที่จอด
 37. ปัญหาการให้เช่าห้องจัดเลี้ยง ห้องพัก
 38. ค่าซักรีด และจัดรายการเมนูอาหารของกิจการโรงแรม
 39. กรณีภัตตาคารรับทำอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้างนอกสถานที่
 40. การเช่า เช่าซื้อ และลิสซิ่งทรัพย์สิน
 41. การให้บริการรับฝากทรัพย์สิน สินค้า
 42. ความแตกต่างระหว่างการให้เช่ารถยนต์กับการขนส่ง
 43. การจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยแทนผู้ให้เช่า
 44. การจ่ายค่าเช่าหอพัก อพาร์ตเม้นต์ บ้านให้พนักงาน ลูกจ้าง
 45. การให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Fax ตู้นิรภัย
 46. ความแตกต่างของ “การรับจ้างทำของ” ตามมาตรา 40(2), (7),(8) หรือการ รับจ้างทำของที่ต้องการใช้วัสดุ (สินค้า)
 47. ความแตกต่างของการผลิตเพื่อขายหรือเพื่อรับจ้างผลิต
 48. การออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ให้เช่า
 49. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นวิชาชีพอิสระ
 50. กรณีผู้ให้เช่าอาคารทดรองจ่ายค่าบริการไปก่อนแล้วเรียกเก็บจากผู้เช่าอาคาร ในภายหลัง
 51. กรณีการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า
 52. การรับจ้างลากรถ ลากเรือ ขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ
 53. การรับ-ส่งเอกสาร
 54. การรับจ้างขนส่งโดยมีการให้บริการรับจ้างอย่างอื่นด้วย
 55. 10 ประเด็น การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการออกใบเสร็จรับเงินของผู้ว่าจ้าง
 56. การรับจ้างขุดหน้าดินพร้อมขนส่ง และการปรับหน้าดิน
 57. การรับซ่อมพร้อมขนส่ง
 58. การให้บริการรับส่งตราสารทางการเงิน
 59. การรับจ้างขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
 60. บริการนำเที่ยวกับการรับจ้างทำของ
 61. การจ่ายค่าจ้างทำของให้บริษัทต่างประเทศที่มิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
 62. ความหมายของการโฆษณา และการโฆษณาผ่านบริษัทรับโฆษณา
 63. การให้บริการหัวชั้นในห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ
 64. การขอใช้พื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเพื่อการโฆษณา
 65. การเช่าเวลาสถานีวิทยุโทรทัศน์และขายเวลาให้กับผู้อื่น
 66. การรับโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ
 67. การลงโฆษณาบน Internet
 68. 10 ประเด็น ปัญหาจากรางวัลส่งเสริมการขาย
 69. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค จับฉลาก
 70. การสะสมแต้มแลกสินค้า
 71. รางวัลจากการส่งเสริมการขายที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
 72. ค่าบริการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 73. ความแตกต่างของ ค่าส่งเสริมการขายกับค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายที่เป็นการให้โดยเสน่หา
 74. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตให้พนักงาน
 75. รูปแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 76. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษี
 77. กรณีไม่ได้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 78. กรณีผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้โดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่ จ่าย
 79. กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วแต่ไม่ครบถ้วน
 80. กรณีหัก ณ ที่จ่ายไว้ครบถ้วน แต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไว้แต่ไม่ครบถ้วน
 81. การคำนวณเงินเพิ่ม
 82. การประเมินภาษีที่ไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย หรือหักและนำส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง
 83. การเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 84. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 85. ผู้รับเงินได้ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้หรือได้รับยกเว้นภาษี
 86. จ่ายเงินน้อยกว่า 1,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจริง หรือไม่
 87. ลูกจ้างจ่ายเงิน แต่ใบเสร็จออกในนามบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 88. การชำระเงินด้วยเช็ค
 89. เงินทดรองจ่าย กรณีจ่ายเงินให้แก่อู่ซ่อมรถยนต์แทนบริษัทประกันภัย
 90. เงินที่ได้รับตามคำพิพากษาของศาล
 91. เจาะลึก 16 ประเด็น ที่สรรพากรมักตรวจสอบ
 92. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba