ประเด็น ปัญหา และแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/2271

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

2. ทิศทางของการปรับเปลี่ยนมาตรฐานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

3. มาตรฐานการบัญชีที่ยกเว้นสำหรับกิจการทั่วไป

4. วัตถุประสงค์ที่สำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

5. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินคืออะไรและเป็นมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

6. ในการบันทึกบัญชีและการับรู้รายการทางบัญชีจะต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมุติใดบ้าง

7. การจัดทำบัญชีและงบการเงินจะใช้เกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์เงินสดมีหลักเกณฑ์อย่างไร

8. อย่างไรจึงจะถือว่างบการเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ

9. งบการเงินจะเชื่อถือได้นั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร

10. การจัดทำงบการเงินเน้นเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบมีหลักเกณฑ์อย่างไร

11. ประเภทของรายการทางบัญชีตามองค์ประกอบของงบการเงินมีอะไรบ้าง

12. การวัดมูลค่าและเกณฑ์ในการใช้วัดมูลค่าเพื่อรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน

13. อย่างไรถือเป็นสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2

14. ปัญหาในการจัดทำบัญชีสินค้าและการบันทึกบัญชี

15. ความแตกต่างการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวด

16. การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีกี่วิธีกิจการมีหลักเกณฑ์เลือกวัดมูลค่าอย่างไร

17. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง

18. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยวิธีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นอย่างไร

19. เมื่อใดกิจการรับรู้สินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย

20. ปัญหาในการตีราคาสินค้าคงเหลือ และผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี

21. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากิจการมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอย่างไร

22. การรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะต้องเข้าเงื่อนไขใดบ้าง

23. องค์ประกอบของต้นทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ์

24. ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้จะถือเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือไม่การวัดมูลค่าของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

25. การวัดมูลค่าของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

26. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการมีกี่วิธี

27. ความแตกต่างของราคาทุนกับราคายุติธรรม

28. หลักเกณฑ์ในการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

29. มีกรณีใดบ้างที่กิจการจะต้องโอนส่วนเกินทุนไปยังกำไรสะสม

30. ตัวอย่างการบันทึกบัญชี การตีราคาสินทรัพย์ใหม่

31. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จะใช้ราคาใดบันทึกบัญชี

32. ปัญหาการบันทึกบัญชี การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

33. ข้อจำกัดที่สำคัญในการตีราคาทรัพย์สิน

34. ในการตีราคาทรัพย์สินต่ำลงจะมีผลในการบันทึกบัญชีอย่างไร

35. ปัญหาการบันทึกบัญชีแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คล้ายคลึงกัน

36. ปัญหาการบันทึกบัญชีและเปลี่ยนสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน

37. กิจการจะต้องมีการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่

38. การเลือกวิธีการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มีหลักเกณฑ์อย่างไร

39. การรับรู้ค่าเสื่อมราคามีหลักเกณฑ์อย่างไร

40. อะไหล่ของเครื่องจักรที่ซื้อมาสำรองไว้เพื่อเปลี่ยนจะบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

41. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือหยุดใช้งานจะตัดค่าเสื่อมราคาหรือไม่

42. กิจการจะตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เมื่อใด

43. สินทรัพย์ชำรุดเสียหายจะตัดออกจากบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้เมื่อใด

44. การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาจะเกิดขึ้นเมื่อใด

45. กิจการจะต้องพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์หรือไม่ เมื่อใด

46. การแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีกี่วิธี

47. ซอฟท์แวร์ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยกหรือรวมกัน

48. เมื่อไหร่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

49. กิจการซื้อที่ดินพร้อมอาคารรวมกันจะใช้ราคาอะไรในการบันทึกบัญชี

50. ความหมายของรายได้

51. การรับรู้รายได้ แนวปฏิบัติที่สำคัญ

52. การวัดมูลค่าของรายได้จะใช้ราคาอะไร

53. รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง

54. กิจการขายสินค้าจะไม่รับรู้เป็นรายได้ในกรณีใด

55. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้อย่างไรตามหลักเกณฑ์ใหม่

56. การขายสินค้าที่มีเงื่อนไข เช่น ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้จะรับรู้เมื่อใด

57. กิจการฝากขายสินค้าจะรับรู้รายได้อย่างไร

58. การขายสินค้าที่ตกลงชำระเงินต่อเมื่อส่งมอบสินค้ารับรู้รายได้เมื่อใด

59. การขายสินค้าโดยการผ่อนชำระมีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้อย่างไร

60. ค่าสมาชิกค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้อย่างไร

61. การรับรู้รายได้ของกิจการให้บริการ

62. ธุรกิจให้บริการประเภทใดที่รับรู้รายได้โดยวิธีขั้นความสำเร็จของงาน

63. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะรับรู้รายได้อย่างไรบ้าง

64. มีวิธีอะไรบ้างในการวัดขั้นความสำเร็จของงานของธุรกิจให้บริการ

65. การให้บริการติดตั้งรับรู้รายได้อย่างไร

66. กิจการให้บริการค่านายหน้าตัวแทน เช่น นายหน้าขายสินค้านายหน้าค่าโฆษณานายหน้าค่าประกันภัยจะรับรู้รายได้อย่างไร

67. รายได้ค่าบริการสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงสมาชิกจะรับรู้รายได้อย่างไร

68. หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้อื่น

69. รายได้เงินปันผล จะรับรู้ได้อย่างไร และเงื่อนไขที่สำคัญ

70. รายได้ค่าดอกเบี้ย รายได้ค่าสิทธิ มีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้อะไรบ้าง

71. ลูกหนี้ประเภทใด ที่จะนำมาตัดจำหน่ายหนี้สูญ

72. วิธีการบันทึกบัญชีในการตัดจำหน่ายหนี้สูญมีกี่วิธี

73. ข้อดีและข้อเสียในการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

74. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีหลักเกณฑ์อย่างไร

75. หลักเกณฑ์การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชี

76. การบันทึกบัญชี การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

77. กิจการจะตัดรายการลูกหนี้ออกจากบัญชีในกรณีใดบ้าง

78. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีในการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

79. แนวปฏิบัติและการบันทึกบัญชีกรณีหนี้สูญได้รับคืน

80. ต้นทุนการกู้ยืม ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

81. ส่วนประกอบของต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วยอะไรบ้าง

82. ต้นทุนการกู้ยืมมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะถือเป็นค่าใช้จ่าย

83. ต้นทุนการกู้ยืมมีหลักเกณฑ์อย่างไร ที่จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

84. แนวปฏิบัติของต้นทุนการกู้ยืม

85. ปัญหาการคำนวนต้นทุนการกู้ยืมในการจัดหาสินทรัพย์

86. เมื่อไหร่จะถือเป็นสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

87. การจัดทำและนำเสนองบการเงินรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี

88. ประเภทและรูปแบบงบการเงินใหม่

89. การจัดทำงบการเงินจะต้องพิจารณาข้อสมมุติฐานอะไรบ้าง

90. ข้อมูลที่ต้องมีในงบการเงินและข้อจำกัดในการจัดทำงบการเงิน

91. ความหมายของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

92. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำงบกระแสเงินสด

93. การจัดทำงบกระแสเงินสดและประเภทของรายการในงบกระแสเงินสด

94. ปัญหาในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม

95. ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจะถือเป็นกิจกรรมใดในงบกระแสเงินสด

96. เงินปันผลรับและเงินปันผลจ่ายจะถือเป็นกิจกรรมใดในงบกระแสเงินสด

97. นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

98. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีมีอย่างไรบ้างแนวปฏิบัติที่สำคัญ

99. ข้อผิดพลาดที่สำคัญจะปรับปรุงในรอบระยะบัญชีใด

100. เตรียมรับมือมาตรฐานการบัญชีที่จะนำออกมาใช้ใหม่มีอะไรบ้าง

101. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba