ปัญหาจากการจัดทำบัญชีที่มาจากการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลีสซิ่ง และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2268

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อผ่อนชำระและลีสซิ่ง

2. การจำแนกสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ได้กำหนดการจำแนกประเภทสัญญาเช่าไว้ว่าอย่างไร

3. ข้อกำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกองค์ประกอบและการวัดค่าขององค์ประกอบการเช่าที่ดินและอาคาร

4. การเช่าที่ดินและอาคาร จำเป็นต้องจำแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละส่วนจากกันหรือไม่

5. การคำนวณต้นทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรก

6. การรับรู้รายได้ทางการเงินของผู้ให้เช่า

7. หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8. การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่เช่ามา

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับค่าเช่าที่เกิดขึ้นทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีข้อกำหนดอะไรบ้าง และมีการ

เพิ่มเติมในมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่อย่างไร

10. ข้อปฏิบัติกรณีขายแล้วเช่ากลับคืน

11. หลักเกณฑ์ ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์นั้นด้อยค่า

12. กรณีขายเครื่องจักรให้กับกิจการอื่นและต่อมาได้เช่าเครื่องจักรกลับคืนโดย ณ วันทำสัญญามูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชี

13. กรณีขายเครื่องจักรให้กับกิจการอื่นและต่อมาได้เช่าเครื่องจักรกลับคืนโดย ณ วันทำสัญญา ราคาขายของเครื่องจักรตํ่ากว่าราคายุติธรรม และในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้รับชดเชยขาดทุนจากการขายเครื่องจักรจากผู้ให้เช่าโดยจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ตํ่ากว่าราคาตลาด

14. การทำสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว หากผู้ให้เช่าให้สิ่งจูงใจให้ผู้เช่าตกลงทำสัญญาเช่าใหม่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะรับรู้รายการนั้นและบันทึกบัญชีอย่างไร

15. ผู้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการลงทุน โดยจ่ายเงินให้เจ้าของที่ดินเพื่อให้ได้สิทธิในการเช่าที่ดินกิจการจะสามารถบันทึกเงินที่จ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้หรือไม่

16. เงินล่วงหน้าค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า เพื่อให้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน กิจการจะบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba