การบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รหัสหลักสูตร : 21/2913

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- การรับรู้รายการเริ่มแรกมูลค่าทุนและจุดที่รับรู้

- แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีเมื่อได้สินทรัพย์มาเชื่อมโยงกับระบบบัญชี

- จุดรับรู้ ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

- ค่าใช้จ่ายในการรื้อ ขนย้าย บูรณะ จะบันทึกอย่างไร บันทึกได้ไหม

- การรับรู้รายการในเวลาต่อมาและการใช้โปรแกรม ERP ช่วย

- กิจการอุตสาหกรรมมีชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งานถือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือไม่ต้องพิจารณาเสื่อมค่าอย่างไร

- การพิจารณาและความแตกต่างของอายุใช้งานทางบัญชีควรใช้อย่างไร

- จุดพิจารณาในการทบทวนอายุการใช้งาน ทบทวนมูลค่าทุนคงเหลือและผลกระทบต่อการคิดค่าเสื่อมราคาในอนาคต

- หลักการบัญชีเกี่ยวกับการแยกส่วนประกอบ Component Accounting

- มูลค่ายุติธรรมวิธีการหามูลค่ายุติธรรม ตามหลักการบัญชี

- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- ข้อพิจารณาในการกำหนดโครงสร้างผังบัญชีในระบบ ERP

- ความสำคัญในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การถ่ายรูป การแยกเอกสารทรัพย์สินถาวร

- ข้อควรระวังเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินโดยการขายหรือ write-off ทางบัญชี

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การรับรู้รายการเริ่มแรกมูลค่าทุนและจุดที่รับรู้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายในกิจการแล้วบันทึกเป็นสินทัรพย์ไม่มีตัวตนได้หรือไม่

- จุดที่รับรู้จะพิจารณาอย่างไร ผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคาที่ต้องนำมาคิด

- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การขายหรือ write-off ทางบัญชี

- การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีหลักการพิจารณาอย่างไร

- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- การตัดจำหน่ายและการหักค่าเสื่อมราคา

3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- ความสำคัญของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- การรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- เงื่อนไขในการรับรู้รายการอสังหาริมทัรพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์

- หลักการประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- การรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ

- การวัดมูลค่าตนทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาโดยการซื้อ

- การวัดมูลค่าต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้างขึ้นเอง

- จุดพิจาณารับรู้มูลค่าจากการโอนสินค้าของกิจการมาเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

- การวัดมูลค่าต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่น

- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

- กรณีกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- หลักการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน

- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.TAS 16 กับ TAS 36 การด้อยค่าในทรัพย์สิน

- การด้อยค่าสินทรัพย์และการประเมินการด้อยค่ามีสัมพันธ์กันอย่างไร

- มูลค่ายุติธรรมวิธีการหามูลค่ายุติธรรม ตามหลักการบัญชี

- การตีราคาใหม่และการรับรู้การตีราคาใหม่สาเหตุของการด้อยค่าคืออะไร

- แนวทางพิจารณาด้อยค่า ต้องจ้างผู้ประเมินหรือไม่ ทำเองหรือจ้างดี

- การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และปัญหาการบันทึกบัญชี

5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องให้ความสำคัญในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของทรัพย์สินถาวร การด้อยค่าการกู้ยืมเงิน กระแสเงินสดจากการใช้ทรัพย์สินถาวรให้เกิดประโยชน์

ต่อธุรกิจที่ดูแลอยู่อย่างไร

6. คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba