ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีชั้นสูง

รหัสหลักสูตร : 21/2798

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวทางในการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)

และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

2. ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทำงบการเงินและการแสดงงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. การแสดงเงินฝากบางรายการไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดทำให้เกิดข้อผิดพลาด แก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

4. บันทึกเงินสด และเช็ครับในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผิดจำนวนในแต่ละรายการหรือใบเสร็จส่งมาไม่ครบ แก้ไขอย่างไร

5. บันทึกเงินสด และเช็ครับผิดงวดบัญชี มีวิธีปรับปรุงอย่างไร และควรมีแนวทางควบคุมภายในอย่างไร

6. การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร วิธีหายอดเงินฝากที่ถูกต้องและรายการที่ควรปรับปรุงบัญชี

7. งบแสดงฐานะการเงินและความแตกต่างรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่นักบัญชีควรใส่ใจ

8. รายการที่ควรระมัดระวังในการนำเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน

9. รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ข้อผิดพลาดที่มักพบ

10. รายการที่ต้องแสดงในงบกำไรขาดทุน และการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่และตามลักษณะ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

11. แนวทางการพิจารณารายการ อย่างไรจึงจะสามารถแสดงรายการในบัญชีลูกหนี้การค้าได้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

12. การไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งๆ ที่ลูกหนี้ได้ค้างชำระเป็นเวลานาน ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร

13. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

14. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า สามารถนำมาเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่

15. วิธีการปันส่วนผลต่างต้นทุนมาตรฐานไปยังต้นทุนสินค้าที่ผลิตและสินค้าคงเหลือ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

16. สินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี ต้องปรับปรุงรายการอย่างไรให้ถูกต้อง

17. หลักการรับรู้ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้า

18. สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย และชำรุดจะทำลายอย่างไร

19. ที่ดินและอาคารที่ได้มาพร้อมกันต้องบันทึกแยกจากกันหรือไม่

20. ที่ดินที่อยู่ใต้อาคารและรอบอาคาร สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

21. รายจ่ายโดยประมาณในเบื้องต้นสำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์หรือไม่ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

22. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้ต้องบันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์หรือไม่

23. การปันส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

24. วิธีคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งานและราคาซากของสินทรัพย์ที่เหมาะสม

25. กิจการสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่ อย่างไร

26. การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ หลักการพิจารณาและการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

27. การประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์ของพนักงาน

28. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ความหมายและหลักการเมื่อเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการอย่างไร

29. การรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุด อย่างไรคือประมาณการที่ดีที่สุดและหากไม่มีจะทำอย่างไร

30. การซื้ออาคารชุด กิจการจะรับรู้ต้นทุนทั้งหมดของการได้มาซึ่งอาคารชุดหรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไร

31. การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท คือ การขายที่ดิน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการขายอาคารชุด

32. การให้กิจการในเครือใช้พื้นที่ บันทึกบัญชีอย่างไร

33. การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินของกิจการด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแตกต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน

34. การรับรู้รายการด้อยค่าอย่างถาวร จะรับรู้และดำเนินการอย่างไร

35. การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้

36. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

- ข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญของงวดก่อน แก้ไขอย่างไร

- หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปรียบเทียบ จะแก้ไขอย่างไร

- การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือไม่ อย่างไร

37. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

38. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีอย่างไรและกิจการต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

39. กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีทันทีในกำไรหรือขาดทุนเมื่อใด

40. ผลกระทบต่อผู้ทำบัญชี เมื่อกระทำผิดมาตรฐานการบัญชี

41. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba