การวิเคราะห์งบการเงินและการประยุกต์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการพยากรณ์

รหัสหลักสูตร : 21/2106

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. จุดที่ควรให้ความสำคัญต่อการพิจารณาข้อมูลงบการเงินก่อนดำเนินการในการวิเคราะห์

2. เทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีบริหารต้องทราบ

3. ที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ต้องพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดใดบ้าง

- รายงานประจำปี จุดเด่นทางการเงิน Financial Highlights ที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ อะไรที่ควร Focus เมื่อเปิดรายงานประจำปี

- ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม Industry Overview and Trend จุดที่นำไปสู่การพยากรณ์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม

- ปัจจัยเสี่ยง Risk Factors ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มีผลอย่างไรต่อการวิเคราะห์รายการ และมีสัญญาณข้อบ่งชี้จากรายการใดในงบการเงิน

4. สำคัญต่อการวิเคราะห์อย่างไรกับการวิเคราะห์ขนาดร่วม และการวิเคราะห์แนวโน้ม

5. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประเด็นที่สำคัญนำไปสู่การอ่านผลการวิเคราะห์และจุดเชื่อมโยงเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร

6. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ด้วยอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน อัตราส่วนทางการตลาดของหุ้นสามัญ

ประเด็นที่นักวิเคราะห์ต้องติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อให้การรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. งบกระแสเงินสดกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ประเด็นที่จะนำไปเชื่อมโยงต่อการอ่านผลของอัตราส่วนสภาพคล่อง

จุดที่ฝ่ายบริหารควรติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

8. การใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อการประยุกต์กับอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อการพยากรณ์

- ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงล้มละลาย (Z-Score)

- ดัชนีชี้วัดความผิดปกติของงบการเงิน (M-Score)

- CAMELS Analysis

9. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ และการอ่านผลการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba